med anledning av prop. 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Motion 2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att endast tillämpa en gräns för det sammanlagda antalet arbetsdagar i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen förändringar av skattereglerna vid tillfälligt arbete i Sverige. Förändringarna innebär att en arbetstagare som är inhyrd från ett utländskt företag utan fast driftsställe i Sverige ska beskattas här, när arbetstagaren utför arbete för en verksamhet här. Förslagen i propositionen innebär också förändringar av när ersättning betalas ut för arbete som utförs i Sverige av någon som inte har ett fast drifts­ställe i Sverige samt förändringar av vilka uppgifter som ska lämnas till Skatteverket.

Samtidigt föreslår regeringen ett antal undantagsregler som bl.a. kan bli aktuella att tillämpa vid projekt, konferenser, utbildningar och dylikt där anställda i utlandet kommer till Sverige för att arbeta. Det finns, vilket framkommer i flera av remissvaren, här risk att onödigt krångel skapas för de berörda företagen som gör Sverige mindre attraktivt att förlägga sådan verksamhet i.

Regeringen föreslår dels ett undantag som innebär att reglerna inte ska tillämpas på den som arbetar upp till 15 dagar i sträck i Sverige, dels ett undantag som innebär att reglerna inte ska tillämpas när det sammanlagda antalet arbetsdagar i Sverige är 45 eller färre. Detta innebär att de nya reglerna inte ska tillämpas för den som t.ex. arbetar 10 dagar i sträck i Sverige vid fyra olika tillfällen under ett år men att de ska tillämpas för den som arbetar 16 dagar i sträck vid två tillfällen.

Sverige ska vara ett attraktivt land att driva både små och stora företag i. Att svenska storföretags utländska medarbetare kommer till Sverige är förstås positivt såväl för stor­företagen som för en lång rad andra företag som t.ex. hotell och restauranger. Sverige bör också verka för att utländska företag i större utsträckning förlägger kontor här, då detta i sin tur skapar fler arbetstillfällen i Sverige med ökade skatteintäkter som följd. Kristdemokraterna delar den uppfattning som flera remissinstanser framför, att det regelverk som regeringen föreslår riskerar att medföra att färre projekt och konferenser förläggs i Sverige. Detta kommer att skada det svenska näringslivet.

Mot bakgrund av detta bör 15-dagarsregeln tas bort helt, då det räcker med en gräns för det sammanlagda antalet dagar för arbete i Sverige. Det bör medge goda förutsätt­ningar för våra företag att förlägga projekt, konferenser och utbildningar i Sverige även i fortsättningen. Det bör ges regeringen till känna.

Jakob Forssmed (KD)

Sofia Damm (KD)

Hans Eklind (KD)

Hampus Hagman (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-23 Bordlagd: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-24 Hänvisad: 2020-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)