med anledning av prop. 2019/20:193 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Motion 2020/21:2 av Björn Söder m.fl. (SD)

av Björn Söder m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av säkerhetspolitisk kompetens hos myndigheten som ska vara kontaktpunkt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontaktpunktens beslut inte ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol och tillkännager detta för regeringen.

1   Säkerhetspolitisk kompetens

Sverigedemokraterna ställer sig bakom behovet av att noggrant kontrollera utländska direktinvesteringar i Sverige. I bilaga två till propositionen (s. 55) beskrivs att myndig­heten som ska genomföra förordningen ”behöver ha tillgång till en god teknisk, ekono­misk, säkerhetspolitisk och juridisk kompetens”. Det beskrivs vidare att utredningen som ligger till grund för propositionen (SOU 2020:11) att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den mest lämpade myndigheten. I Riksrevisionens granskning av exportkontrollen av krigsmateriel (RiR 2017:2, s. 36) där ISP granskas beskrivs att ”ISP har även uppgett att det är svårt att rekrytera medarbetare med kompetens inom export­kontrollområdet”. Kompetensen för säkerhetspolitiska bedömningar avseende export­kontroll och genomförandet av förordningen om utländska direktinvesteringar är liknande. I dagsläget ter det sig utifrån Riksrevisionens rapport som att ISP har svårt att rekrytera och behålla denna kompetens. Riksrevisionen (RiR 2017:2, s. 39) beskriver vidare att ”ISP är beroende av specialistkompetens som finns hos ett fåtal nyckel­personer”. En sådan grupp av nyckelpersoner är de som besitter militär kompetens och har erfarenhet att arbeta inom Försvarsmakten på strategisk nivå och göra säkerhets­politiska bedömningar såsom stabsofficerare, tekniska officerare och liknande. Utifrån dagens säkerhetspolitiska läge när det råder brist på denna typen av specialister är det viktigt att regeringen tillser att myndigheten som utpekas kan tillföras eller själv besitter förmågan att rekrytera och behålla denna kompetens så att kompetensen kan användas vid den dagliga hanteringen och bedömningen av olika ärenden. Det är enligt Sverige­demokraternas mening inte tillräckligt att detta i huvudsak sköts genom samverkan med andra myndigheter utan av stor vikt att kompetensen finns hos myndigheten själv så att det kan komma till gagn i den dagliga hanteringen och inte endast då samverkan sker. Det är också av vikt eftersom frågorna som avhandlas många gånger omfattas av sekretess, vilket försvårar samverkan mellan myndigheter.

2   Överklagan till allmän förvaltningsdomstol

Regeringen beskriver i propositionen punkt 5.4 (s. 15) att ”Kontaktpunkten ska ha rätt att förelägga utländska investerare eller berörda företag att tillhandahålla uppgifter” och att ”Kontaktpunktens beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol”. Överklagandemöjligheten gällande beslut från kontaktpunkten till företag att tillhanda­hålla aktuella uppgifter riskerar att leda till försvårande och fördröjande konsekvenser för att kunna få fram uppgifter som är nödvändiga för en fullgod kontroll av utländska direktinvesteringar. Det är i sammanhanget relevant att jämföra med flertalet beslut inom krigsmaterielkontrollverksamheten som tas av ISP och som inte är överklagnings­bara. Förslaget att beslut från kontaktpunkten kan överklagas avseende den mer grund­läggande frågan om att få tillhandahålla information ter sig därför som svårmotiverad. Sverigedemokraterna tar på stort allvar de invändningar om att det kan vara svårt att få tillgång till uppgifter om den utländske direktinvesteraren såsom beskrivs av vissa remissinstanser. Härvidlag behöver därför en avvägning göras och Sverigedemokraterna finner att behovet av att värna Sveriges säkerhet i detta avseende väger tyngre och att det är av stor vikt att det genomförs en noggrann kontroll av de uppgifter som beskrivs i artikel 9.2 i förordningen och att kontrollen ej fördröjs. Därför avstyrker vi regeringens förslag i punkt 5.4 i avseendet att ”Kontaktpunktens beslut ska kunna överklagas”.

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Sara Gille (SD)

Mats Nordberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-09-08 Granskad: 2020-09-09 Bordlagd: 2020-09-10 Hänvisad: 2020-09-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)