med anledning av prop. 2019/20:196 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen

Motion 2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast ett år efter den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksfastigheter 2023 genomföra en utvärdering av de förändrade bestämmelserna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår ändringar i fastighetstaxeringslagen inför den allmänna fastighets­taxeringen av lantbruksenheter 2023. Syftet är enligt regeringen att bestämmelserna ska bli tydligare och enklare, med bättre registerkvalitet och rättvisande taxeringsvärden. I propositionen föreslås också att omprövningsbeslut inom fastighetstaxeringen ska kunna fattas genom automatiserad behandling, i syfte att förkorta handläggningstider och frigöra resurser.

I remissvaren framkommer kritik mot att konsekvensbeskrivningarna av de olika förslagen är bristfälliga. Lantbrukarnas Riksförbund, som företräder många av de som berörs av förändringarna, delar i sitt remissvar de problembeskrivningar som anförs som motiv till förändringarna. Men då de inte kan överblicka konsekvenserna av förändring­arna väljer de att varken tillstyrka eller avstyrka de olika förslagen, då de enligt dem inte går att ta ställning till. Kristdemokraterna anser att det är mycket beklagligt att ärenden remitteras ut med så bristfälliga konsekvensbeskrivningar att de berörda inte kan ställ­ning till dem.

Bland de flesta övriga remissinstanser tillstyrks förslagen, alternativt framför man att man inte har några synpunkter på dessa. Kristdemokraterna anser därför att förslagen ska genomföras men att det är viktigt att förändringarna utvärderas med en öppenhet för att återigen förändra systemet om det anses nödvändigt. Regeringen bör ta initiativ till en sådan utvärdering senast ett år efter att den allmänna fastighetstaxeringen av lant­bruksfastigheter genomförts 2023. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Jakob Forssmed (KD)

Sofia Damm (KD)

Hans Eklind (KD)

Hampus Hagman (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-23 Bordlagd: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-24 Hänvisad: 2020-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)