med anledning av prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Motion 2019/20:3406 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag.

Motivering

I regeringens egen promemoria Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6) påpekas det att aktiekapitalet utgör en seriositetsspärr. Ett högre kapitalkrav utgör ett visst hinder mot att aktiebolagsformen utnyttjas för oseriösa syften eller för att nå skattemässiga fördelar. Den föreslagna sänkningen av lägsta belopp för aktiekapitalet urholkar denna spärr. Vidare utgör aktiekapitalet också ett skydd för anställda, borgenärer, staten och investerare. I promemorian saknas det dock förslag till åtgärder som skulle kunna begränsa de negativa effekterna av en sänkning av kapitalkravet.

Att ytterligare sänka kraven riskerar att förenkla och skapa en ökning av organiserad välfärdsbrottslighet och annan ekonomisk brottslighet, vilket många gånger bedrivs inom ramen för ett aktiebolag. Det har blivit allt vanligare att organiserad brottslighet använder aktiebolag som brottsverktyg, och bolagsformen blir allt vanligare i komplexa brottsupplägg. Eftersom det också saknas personligt ansvar och revisorsplikt för de minsta bolagen kan bulvaner och målvakter användas, utan insyn från någon annan aktör. Genom att ytterligare sänka kapitalkraven blir det alltså lättare för kriminella intressen att använda företag som brottsverktyg. I en stor andel av de brottsanmälningar som kommer in till Ekobrottsmyndigheten förekommer just aktiebolagsformen.

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag tros också leda till att fler startar ett aktiebolag utan att ha förutsättningar att driva det, inte minst på grund av dålig bärkraft i verksamheten. Det i sin tur kan få en rad olika konsekvenser, exempelvis sämre skydd för anställda, att bokföringsbrott begås av oaktsamhet eller att bokföring och årsredovisning inte upprättas vid likvidation. Med ett aktiekapital på endast 25000 kronor ska kontrollbalansräkning upprättas när det egna kapitalet är under 12500 kronor. Det kan gå väldigt fort, vilket ökar risken för likvidation. Redan 50000 kronor är lågt.

Riksdagen bör avslå proposition 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Detta bör riksdagen besluta.

Jon Thorbjörnson (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Jessica Wetterling (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-21 Bordlagd: 2019-10-24 Granskad: 2019-10-24 Hänvisad: 2019-10-25
Yrkanden (1)