med anledning av prop. 2019/20:30 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

Motion 2019/20:3428 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

I propositionen föreslås att trängselskatt ska tas ut för resor genom Marieholms­tunneln i Göteborg. Syftet är bl.a. att bidra till finansieringen av Västlänken, ett kostsamt politiskt prestigeprojekt som inte borde ha initierats.

Oaktat detta tog göteborgarna 2014 med klar majoritet (57 procent) ställning emot trängselskatt. Att man från politiskt håll ignorerar detta är tyvärr bara ännu ett utslag av den nonchalans som många gånger har präglat politiken för infrastruktursatsningar i Göteborgsområdet.

Det bör också framhållas att en trängselskatt i Marieholmstunneln inte handlar om trängsel inne i Göteborg. Oavsett vad man anser om det nuvarande konceptet med trängselskatter antyder själva benämningen att resenärer ska ha ett incitament att välja andra transportmedel (kollektivtrafik, cykel) i stället för att ta bilen in till stan. Marieholmstunneln blir snarare en passage för trafik som leds förbi Göteborg, en förbindelse norr om centrum mellan E20 och E6 för trafikanter som i mindre utsträckning har andra alternativ.

En trängselskatt i Marieholmstunneln skulle sålunda snarare utgöra en ”vägtull”, alltså en avgift för att använda vägnätet. Det blir i så fall helt enkelt en fiskal pålaga för bilister som redan har betalat väl tilltagen skatt på sina inkomster och därutöver betalar både bränsleskatt, koldioxidskatt, moms på drivmedel och fordonsskatt skatter som dessutom tenderar att öka över tid. En avgift, oavsett benämning, kommer också att få konsekvenser för exempelvis åkerinäringen.

Därmed uppstår frågan om vi är på väg mot vägavgifter på bred front i Sverige, som ett sätt för staten att samla in pengar. Detta bör i så fall lyftas till diskussion och bli föremål för utredningar och avvägningar på ett helt annat sätt än vad som har skett hittills.

Mot bakgrund av ovanstående motsätter sig Sverigedemokraterna ett införande av trängselskatt i Marieholmstunneln.

 

 

Eric Westroth (SD)

 

David Lång (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Thomas Morell (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-11-19 Bordlagd: 2019-11-21 Granskad: 2019-11-21 Hänvisad: 2019-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)