med anledning av prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal

Motion 2019/20:3462 av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M)

av Martina Johansson m.fl. (C, KD, M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förenkla kraven när det gäller den information som ska lämnas till konsumenten innan ett avtal ingås enligt exempelvis distansavtalslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna välkomnar propositionen och ställer oss bakom förslagen i denna. Enligt vår mening kan det dock finnas anledning att, i enlighet med vad som också framförts av vissa av remissinstanserna, göra en bredare översyn av de konsumenträttsliga regelverken i syfte att åstadkomma en mer sammanhållen konsumentlagstiftning. Frågan om en sådan översyn ryms inte inom ramen för detta ärende, men vi avser att återkomma till frågan i ett annat sammanhang.

Det finns mycket att vinna i fråga om tydlighet och överskådlighet både för konsumenter och företagare när det gäller kraven på information som blir mer lättillgänglig. Det är angeläget att se till att informationen till konsumenten fyller sitt syfte. En större mängd information kan uppfattas som svårtillgänglig och medför en risk för att de delarna av informationen som kan anses mer angelägna för konsumenten förbises. En stor mängd information riskerar att medföra att konsumenten mer slentrianmässigt godkänner information vid exempelvis konsumentavtal internet.

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna vill, mot bakgrund av det ovan anförda, att regeringen ser över möjligheterna att förenkla kraven när det gäller den information som ska lämnas till konsumenten innan ett avtal ingås enligt exempelvis distansavtalslagen.

Martina Johansson (C)

Ola Johansson (C)

Larry Söder (KD)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Beckman (M)

David Josefsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-01-17 Bordlagd: 2020-01-22 Granskad: 2020-01-22 Hänvisad: 2020-01-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)