med anledning av prop. 2019/20:68 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Motion 2019/20:3486 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den nuvarande nedsättningen inom två år efter dess införande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling ska förstärkas. Goda förutsättningar för forskning och utveckling är av stor betydelse för Sverige för att skapa tillväxt i en globaliserad ekonomi. Vi vill att företag ges goda förutsättningar att bedriva FoU på internationellt sett konkurrenskraftiga villkor, och en förbättring av möjligheterna för företag att bedriva FoU är därav välkommen.

En majoritet av remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att erinra. Genom förslaget förbättras svenska företags möjligheter att attrahera utländska experter och forskare vilket bl.a. remissinstansen Karolinska institutet lyfter fram att i sitt remissvar. Karolinska institutet anser att förslaget leder till att de får ökade möjligheter att behålla kvalificerad forskningspersonal i Sverige.

Dock anser vi att regeringens förslag förbiser vissa viktiga delar. Det hade varit önskvärt om den i budgetpropositionen för 2014 utlovade utvärderingen hade gjorts innan en förstärkning av stödet föreslogs. Flera remissinstanser har påpekat detta och efterfrågar en utvärdering av nuvarande nedsättning. Näringslivets skattedelegation anför att en utvärdering av den här typen av förändringar bör ske inom två år ifrån ikraftträdandet.

Vi delar denna uppfattning och anser att det ska säkerställas att en effektutvärdering i vart fall sker inom två år från det att den här aktuella utvidgningen träder i kraft. Vi anser också att det bör utredas huruvida det har förekommit fusk. Arbetsförmedlingen, Ekonomistyrningsverket och Skatteverket menar att förslaget riskerar att öka incitamenten för företag att använda nedsättningen även för anställda som inte arbetar med forskning eller utveckling. Förekomsten av detta bör undersökas närmare i den föreslagna utvärderingen.

Avslutningsvis vill vi i likhet med Konjunkturinstitutet lyfta fram behovet av en internationell jämförelse. I dag konkurrerar länder inte bara med nivån för bolagsskattesatsen utan också vad gäller stöd för exempelvis FoU. Av regeringens proposition framgår att Sverige har bland det lägsta stödet på skattesidan till FoU inom OECD, och det vore önskvärt att analysera hur ramvillkoren ser ut i olika länder för att bedöma Sveriges relativa position och eventuella behov av ytterligare stöd.

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

Magnus Persson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-02-05 Bordlagd: 2020-02-06 Granskad: 2020-02-06 Hänvisad: 2020-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)