med anledning av prop. 2020/21:110 Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Motion 2020/21:3903 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den nuvarande nedsättningen inom två år efter dess införande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för perso­ner som arbetar med forskning och utveckling ska förstärkas. Goda förutsättningar för forskning och utveckling är av stor betydelse för Sverige för att skapa tillväxt i en globa­liserad ekonomi. Vi vill att företag ges goda förutsättningar att bedriva FoU på interna­tionellt sett konkurrenskraftiga villkor, och en förbättring av möjligheterna för företag att bedriva FoU är därav välkommen.

En majoritet av remissinstanserna tillstyrker förslaget, men flera efterfrågar en ut­värdering och uppföljning, vilket även framfördes i tidigare proposition 2019/20:68. Regeringen vidgår att en utvärdering borde genomföras men detta först efter att nedsätt­ningen genomförts. Syftet med den ytterligare förstärkningen är att uppmuntra svenska företag att satsa mer på FoU, detta mot bakgrund av den svåra prövning som pandemin haft på både arbetsmarknad och näringsliv. En viktig del i både samhällsekonomins och näringslivets återhämtning är att satsa på innovationer.

Vi delar denna uppfattning men anser också att det ska säkerställas att en effektut­värdering i vart fall sker inom två år från det att den här aktuella utvidgningen träder i kraft. Regeringen bör även inkludera en utvärdering av eventuellt fusk inom ramen för utvärderingen.

Julia Kronlid (SD)

Linda Lindberg (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Magnus Persson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-31 Granskad: 2021-03-31 Bordlagd: 2021-04-06 Hänvisad: 2021-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)