med anledning av prop. 2020/21:113 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Motion 2020/21:3901 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:113.

Motivering

Redan i dag är en viss del egenproducerad el skattebefriad. Regeringen föreslår utifrån detta utökade effektgränser för när skatteplikt inträffar från 255 kW till 500 kW avse­ende egenproducerad solel samt från 125 kW till 250 kW för vindkraftsel och från 50 kW till 100 kW för övriga kraftslag, såsom vattenkraft i kvarnar eller dylikt. Detta är en del av regeringens miljöpolitik. Vi förstår att regeringen har för avsikt att öka egen­produktionen, men det är att ifrågasätta varför man föreslår en förändring som bygger på avsaknad av neutralitet mellan de olika energiteknikerna.

Sverigedemokraterna ser redan inledningsvis ett fundamentalt problem med den svenska energimarknaden. Vi är av uppfattningen att elmarknaden i högre grad måste präglas av en mer balanserad och rättvis marknad. Ett första steg i den riktningen är att avveckla befintliga skattesubventioner som på olika sätt snedvrider marknadens funk­tionssätt. Att som regeringen föreslår ytterligare utöka befintliga skattesubventioner vore däremot än mer kontraproduktivt.

En utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el kan komma att påverka konkurrenssituationen för dem som säljer el i förhållande till egenproduktion samt även indirekt påverka konkurrenssituationen för fjärrvärme och fjärrkyla. Dessa snedvridande konkurrensproblem bortses ifrån med motiveringen att volymerna av egenproducerad el i nuläget bedöms som begränsade och att effekterna därför är små.

De beteendeförändringar som antas uppstå på längre sikt och som antas öka volymer­na av egenproducerad el avsevärt bör vara en grund för analysen av reformen. Men för­slaget saknar en mer fullständig analys av hur förslagen påverkar konkurrenssituationen mellan aktörer och hur det kompletterar andra subventioner på området. Konsekvens­utredningens kvalitet hade behövt höjas avsevärt så att det tydligare hade kunnat framgå vilka aspekter som beaktats och påverkat valet av effektgräns i undantaget från skatte­plikt.

Förslaget är riktat till stora anläggningar och träffar inte vanliga villor som ofta har en solcellsanläggning med bara en bråkdel av kilowattantalet angett i förslaget. Hushåll som tillämpar detta regelverk är redan täckta av de gränser som är gällande.

Den samlade bedömningen gör att vi väljer att avslå regeringens proposition i sin helhet.

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-31 Granskad: 2021-04-01 Bordlagd: 2021-04-06 Hänvisad: 2021-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)