med anledning av prop. 2020/21:131 Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

Motion 2020/21:3946 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram tydliga riktlinjer och krav för stärkt kvalitetssäkring kring den nya processen för privat initiativrätt som är lättillgängliga för planintressenten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Syftet med förslagen anges vara att möjliggöra snabbare planprocesser genom att även planintressenten ska kunna påbörja arbetet med att ta fram planeringsunderlag innan kommunen påbörjar planläggningen. Förslaget att ge privat initiativrätt till detaljplaner kan ge positiva effekter. Uppnås syftet så är det bra att planprocessen kan kortas ned, flera externa aktörer bereds möjlighet att ta initiativ till planer och underlag till dessa samt att konkurrensen inom byggsektorn kan gynnas.

Konsekvenser kan enligt förslaget bli ytterligare handläggning för länsstyrelserna och till vissa delar i kommunerna i vissa processkeden. Även behov av tydliggöranden lyfts i propositionsmaterialet. Detta kan delvis lösas genom att utarbeta tydliga riktlinjer till berörda. Det finns behov av att specificera kraven och kvalitetssäkra processen. Det gäller förslaget om att kommunen i planbeskedet ska redovisa vilket underlag som kan behövas. Tydliga kvalitetskrav behöver även tas fram för förslaget om att planintressen­ten ska ha möjlighet att bidra med planeringsunderlag och att det ska förtydligas att dessa underlag får tas fram av kommunen och av annan. Boverket kan ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer som kan nås via deras och kommunernas webbplatser, om tydliggö­rande av processen, ansvarsfördelningen och vad som vanligen behövs och kan komma att behövas i form av underlag. Det ska självklart inte ersätta det ansvar kommunen fortfarande har gällande kvalitetssäkring och kontroll.

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Bordlagd: 2021-04-08 Granskad: 2021-04-08 Hänvisad: 2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)