med anledning av prop. 2020/21:131 Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

Motion 2020/21:3957 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastighetsägare ska kunna kräva att kommunen inleder ett detaljplaneförfarande om det inte står i strid med översiktsplanen och kommunen anser att det krävs för att bygglov för småhus ska kunna ges och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna ställer sig positiva till regeringens förslag som syftar till att möjliggöra snabbare planprocesser genom ökad förutsägbarhet och att planintressenten ska kunna påbörja arbetet med att ta fram planeringsunderlag redan innan kommunen har möjlighet att påbörja planläggningen.

Moderaterna vill i sammanhanget påpeka att Sveriges kommuner har ett stort ansvar givet de planmonopol som de besitter, vilket också förpliktigar. Det är av yttersta vikt att planläggning prioriteras i kommunerna så att planprocesser startas och genomförs i den takt och på det vis som fastighetsägare, byggherrar eller andra initiativtagare önskar.

Därtill vill Moderaterna särskilt stärka rättigheterna för de som önskar bygga små­hus i relation till kommunen. När det rör sig om mindre projekt anser vi att fastighets­ägare ska kunna kräva att kommunen inleder detaljplaneförfarande om det inte står i strid med översiktsplanen och kommunen anser att det krävs för att bygglov för småhus ska kunna ges.

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Beckman (M)

David Josefsson (M)

Ida Drougge (M)

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Bordlagd: 2021-04-08 Granskad: 2021-04-08 Hänvisad: 2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)