med anledning av prop. 2020/21:136 Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Motion 2020/21:3884 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)

av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:136 Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid.

Motivering

Lika tillgång till utbildning är en fråga om rättvisa och jämlikhet. Detsamma gäller ett öppet och samtidigt tydligt antagningssystem. Regeringen föreslår i propositionen att de ska ges möjlighet att ändra i de av riksdagen fastställda antagningskvoterna i händelse av att högskoleprovet ställs in. Vänsterpartiet ser de problem som ännu ett inställt hög­skoleprov skulle kunna innebära för höstens antagning. Trots det anser vi att regeringen inte gett tillräckligt med underlag för att motivera en sådan här förändring. Ändringar i antagningssystemet ska göras med försiktighet eftersom förändringar kan få konsekven­ser lång tid framöver. När propositionen lades fram var det osäkert om ett högskoleprov skulle gå att genomföra i mars. Nu vet vi att det gick, och anordnarna får med sig viktiga erfarenheter för att genomföra andra tillfället i maj. Vänsterpartiet anser att om man ska göra tillfälliga lokalt begränsade förändringar av antagningen bör ansvaret för detta ges till lärosätena medan eventuella förändringar på nationell nivå av antagnings­kvoterna bör beslutas av riksdagen. Antagning till högskolan sker huvudsakligen vid två stora tillfällen per år. Inför dessa antagningsomgångar finns det tid för riksdagen att göra tillfälliga ändringar, om så behövs. Regeringen behöver därmed inte ges befogen­heter att göra avsteg från riksdagens beslut, till skillnad från beslut som behöver tas snabbt vid extraordinära händelser i fredstid. Mot bakgrund av detta bör propositionen avslås. Detta bör riksdagen besluta.

Den korta tid som återstår till höstens antagning gör det svårt att komma med andra förslag än regeringens. Vi är därför villiga att ompröva vår ståndpunkt om högskole­provet i maj ställs in men då bör utökade befogenheter till regeringen enbart gälla antagning under 2021.

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ulla Andersson (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Ali Esbati (V)

Tony Haddou (V)

Birger Lahti (V)

Ciczie Weidby (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-24 Granskad: 2021-03-26 Bordlagd: 2021-04-06 Hänvisad: 2021-04-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)