med anledning av prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften

Motion 2020/21:3951 av Larry Söder m.fl. (KD)

av Larry Söder m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tvångsupplösa alla ingångna månggiften och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte ska finnas något undantag för synnerliga skäl när det gäller utländska månggiften och tillkännager detta för regeringen

Motivering

Regeringen har lämnat en proposition som innebär att månggiften som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Propositionen kommer efter att riksdagen riktat två tillkänna­givanden, båda förra mandatperioden, om att så ska ske. Vi konstaterar att regeringen låtit lagstiftningen dröja.

Vanligtvis är de två centrala argumenten mot månggifte att det inte representerar en syn på äktenskapet som är förenlig med svensk jämställdhetspolitik och att det strider mot principen att parterna i ett äktenskap har samma rättigheter, vilket legat till grund för svensk äktenskapsrätt i snart 100 år. De värderingar som ligger till grund för svensk lagstiftning ska försvaras.

Kristdemokraterna motsätter sig regeringens förslag att det ska finnas ett undantag vid synnerliga skäl där utländska månggiften kan erkännas i Sverige. Det är inte fören­ligt med svenska ideal om jämställdhet och likvärdighet. Vi ansluter oss därmed till den linje flera organisationer och myndigheter som har som uppgift att skydda kvinnor anför, däribland Sveriges Kvinnolobby, länsstyrelsen i Östergötland, Tjejers rätt i samhället och Varken Hora Eller Kuvad. Sverige måste stå tydligt på kvinnans sida i frågan om mång­gifte. Svaret på frågan om månggiften ska kunna tillåtas måste därför vara ett definitivt nej. Vi anser därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag om detta.

Regeringens förslag innebär att polygama äktenskap som ingåtts innan denna lag träder i kraft fortfarande ska tillåtas i Sverige. Det menar vi är fel. Månggiftet strider, precis som barnäktenskap, mot grunderna i den svenska rättsordningen och det strider mot vår västerländska syn på äktenskapet. Dessutom är månggifte kriminaliserat i Sverige. Det är uppseendeväckande att månggiften ska tillåtas bestå endast på grund av att de har ingåtts i utlandet och före ett visst datum. Skatteverket har vid ett flertal till­fällen klargjort att registreringen av månggiften är en konsekvens av vår egen bristfäl­liga lagstiftning på området. Det är ett inkonsekvent förhållningssätt jämfört med det som gäller för förbudet mot inhemska månggiften. Det skickar också dubbla signaler. Det finns ett stort mörkertal när det handlar om hur många som lever i månggiften i Sverige.

Ett viktigt skäl att tvångsupplösa ingångna polygama äktenskap är att de kvinnor som fastnat i ett sådant äktenskap inte står rättslösa, äktenskapet rättsverkningar kvar­står, så som faderskapspresumtion, vårdnad och bodelning. Detta är till fördel för fram­för allt kvinnan.

Vår slutsats är att det inte finns någon anledning att utöka undantagen för mång­giften utan tvärt om ska de avskaffas. Kristdemokraterna anser att alla ingångna poly­gama äktenskap ska tvångsupplösas. Detta bör ges regeringen till känna.

Larry Söder (KD)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Granskad: 2021-04-09 Bordlagd: 2021-04-13 Hänvisad: 2021-04-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)