med anledning av prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter

Motion 2020/21:3966 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter med den ändringen att lagen ska träda ikraft den 1 januari 2022.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen Miljöstyrande start- och landningsavgifter (2020/21:154) att flygplatsavgifter ska differentieras av miljöskäl. Bemyndigandet gör det möjligt att meddela föreskrifter om att det på vissa flygplatser ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till miljö- och klimatstyrande effekter vid framtagandet av start- och landningsavgifter. Lagändringen föreslås enligt regeringen träda i kraft den 1 juli 2021.

Kristdemokraterna anser att lagändringen bör skjutas upp sex månader eftersom flygbranschen för närvarande befinner sig i ett mycket ansträngt läge till följd av pande­min covid-19. Remissinstanser anför också behovet av ett uppskjutet ikraftträdande. Enligt vår mening bör lagändringen därför i stället träda i kraft den 1januari 2022.

Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Larry Söder (KD)

Camilla Brodin (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Bordlagd: 2021-04-08 Granskad: 2021-04-08 Hänvisad: 2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)