med anledning av prop. 2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån

Motion 2020/21:3968 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:156.

Motivering

Regeringen föreslår en för allmänheten kanske svårbegriplig förändring som egentligen är ett sätt att höja skatt om drygt 2,3 miljarder kronor. Det kommer att träffa bilister, vilket är ytterligare en skattepålaga utöver redan genomdrivna skattehöjningar som kommit via allehanda skatter på transporter, fordon och bränslen, inte minst genom systemet bonus–malus.

Vi är därför allmänt kritiska till den här skattehöjningen av den enkla anledningen att det finns kostnadsbesparingar i de offentliga finanserna som kan nyttjas i stället. Men vi ser också ett antal andra problem med förslaget. De ökade kostnader i förmåns­systemet som föreslås riskerar att fördröja omställningen av fordonsflottan och försvåra möjligheterna att nå transportsektorns klimatmål till 2030.

Förslaget tar heller inte tillräcklig hänsyn till de som verkligen använder bilen i arbetet, kontra de som enbart har en tjänstebil som en ren löneförmån. För de som måste använda bilen i arbetet är alternativet att använda sin privata bil i tjänsten begränsad. Den skattefria del som bilägaren kan få som ersättning för användandet av sin privata bil i tjänsten, 1,85 kronor per kilometer, har varit oförändrad sedan 2007 och har med tanke på de allt högre kostnaderna för att äga och köra bil, främst på grund av olika skattehöjningar, i realiteten minskat och blivit än mer ofördelaktig.

Det handlar även om att man i förslaget inte tagit i beaktande marknadsvärdet för privatleasing av bilar som en jämförande post. Neutralitet mellan förmånsvärde och leasing saknas. Dessutom står Sverige mitt i en pandemi, med en växande arbetslöshet. Bilindustrin är en viktig motor för det svenska näringslivet och svensk arbetsmarknad. Av den anledningen anser vi också att tidpunkten för ikraftträdande av lagen är olycklig och bör, om förslaget genomförs, senareläggas.

Det saknas i allmänhet en helhetssyn över hur olika styrmedel påverkar de som är beroende av bilen som transportmedel och arbetsredskap. Därför behövs det snarare göras en total översyn av regelverket för bilförmån där syftet måste vara bredare än en viss regelförenkling. Översynen behöver också innefatta parkering och andra rörliga kostnader. Men också hur väl nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar styr mot målet om minskade utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter.

Vi yrkar därför avslag på propositionen och föreslår en total översyn av systemet med bilförmån i stället.

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Granskad: 2021-04-07 Bordlagd: 2021-04-08 Hänvisad: 2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)