med anledning av prop. 2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån

Motion 2020/21:3970 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förmånsvärdet för bilar bör justeras på ett sätt som innebär att dyra bilar får bära den största delen av skattehöjningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I proposition 2020/21:156 föreslår regeringen ett höjt förmånsvärde på bilar, genom en justering av dels den prisrelaterade delen och dels den ränterelaterade delen av förmåns­värdesberäkningen.

Regeringens förslag har flera brister. Förslaget innebär att dyra förmånsbilar som kostar över 650000 kronor kommer att få lägre förmånsvärde, medan skattehöjningen slår hårdast mot de som kör en förmånsbil med nybilspris runt 357000 kronor. Enligt en rapport från Ekonomistyrningsverket körs dyrare förmånsbilar i högre grad av de med högre inkomst. De dyra förmånsbilarna körs även i stor utsträckning i storstäder. Regeringens förslag har därmed en tveksam fördelningspolitisk profil.

Att de billigare bilarna får bära kostnaden av skattehöjningen, medan de allra dyraste bilarna får en skattesänkning, innebär dessutom att regeringens förslag missgynnar kvinnor med förmånsbil, då det genomsnittliga förmånsvärdet för män är högre än det för kvinnor. Regeringens förslag innebär också att kostnaden för flera typer av förmåns­bilar som är elbilar ökar. Även detta är prioriteringar som Kristdemokraterna ifråga­sätter.

Kristdemokraterna anser att det kan finnas skäl till att minska den snedvridning som förmånssystemet innebär i valet mellan privatägd bil och förmånsbil – ett val som många inte har möjligheten att göra då de inte kan få tillgång till en förmånsbil via sin arbetsgivare. Enligt ESV har den faktiska bilkostnaden ökat med 4045 procent sedan 1997 medan förmånsvärdet har ökat med 1015 procent. Samtidigt är möjligheten till förmånsbil viktig för många småföretagare, och en stor del av nybilsförsäljningen sker via förmånssystemet. Därmed bör en förändring av systemet göras på ett klokt sätt.

Kristdemokraterna föreslår därför att en större del av skattehöjningen betalas av de som har förmånsbilar värda över 7,5 prisbasbelopp (ca 357000 kronor). Därmed borde den prisrelaterade delen av förmånsvärdesberäkningen justeras till 12 procent av den del av nybilspriset som understiger 7,5 prisbasbelopp, och 26 procent av den del som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Ingen justering av det ränterelaterade beloppet bör ske. Vårt förslag skulle – jämfört med regeringens förslag – innebära upp till drygt 300 kronor lägre skatt per månad för de med förmånsbilar värda under 357000 kronor.

Kristdemokraternas förslag innebär samma offentligfinansiella effekt som reger­ingens förslag, men har en bättre fördelningsprofil. Då de dyra förmånsbilarna i stor utsträckning körs av höginkomsttagare i storstäder, där fler alternativa transportmedel finns, anser Kristdemokraterna att det är rimligt att dessa bär en större del av skatteför­ändringen. Med Kristdemokraternas politik får därmed de som bor i mindre tätbefolk­ade områden och kör något billigare förmånsbilar en mindre höjning av förmånsvärdet än med regeringens politik.

Borttagandet av det tidsbegränsade nedsatta förmånsvärdet för miljöbilar borde inte heller ha skett. Miljöbilar hade då enligt vårt förslag fortsatt kunnat justera ned förmåns­värdet enligt de regler som gällde innan januari 2021, och därmed inte drabbats så hårt av en förmånsvärdesjustering.

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Sofia Damm (KD)

Hans Eklind (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Halef (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-07 Granskad: 2021-04-07 Bordlagd: 2021-04-08 Hänvisad: 2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)