med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor

Motion 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda DNA-märkning av explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om register över DNA-märkta explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge där sprängningar, skjutningar och annan grov brottslighet blivit en del av vardagen för många människor runt om i vårt land. Denna ökning kan likt regeringen anför i propositionen inte minst härledas till olika konflikter mellan kriminella grupperingar. Regeringens förda politik på området har misslyckats kapitalt, och antalet sprängningar har aldrig varit högre i modern tid. Utöver att sprängningarna blivit fler har även hänsynslösheten ökat. Antalet explosioner i flerfamiljshus, trapphus och i eller mot andra offentliga platser där vanliga medborgare riskerar att drabbas är rekordhögt. Sverigedemokraterna ser med stor oro på detta och välkomnar alla lagförslag som kan bryta denna utveckling. Förslagen som återfinns i regeringens proposition är ett steg i rätt riktning men är inte tillräckliga.

Enligt Polismyndigheten är en stor del av de sprängmedel som används vid sprängningar stulna från civila företag och byggarbetsplatser. I 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor stadgas att vissa typer av explosiva varor måste innehålla spårämnen som möjliggör detektering för att få hanteras i Sverige. Sverige­demokraterna vill utreda möjligheterna att utöka denna bestämmelse och införa krav på att det utöver spårämnen även ska införas krav på DNA-märkning. Detta krav bör omfatta allt sprängmedel som produceras i Sverige eller importeras hit. Utöver detta bör ansvariga tillsynsmyndigheter ges ansvar för att föra register över vilka aktörer som ansvarar för vilka explosiva varor. Detta register bör uppdateras kontinuerligt i syfte att kunna fastställa ansvar vid felaktigheter.

Detta torde underlätta både det polisiära arbetet gällande sprängdåd och ansvariga tillsynsmyndigheters arbete.

 

 

Roger Richthoff (SD)

 

Lars Andersson (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-21 Granskad: 2021-04-22 Bordlagd: 2021-04-23 Hänvisad: 2021-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)