med anledning av prop. 2020/21:16 Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019

Motion 2020/21:3726 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:16 Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019.

Motivering

Elcertifikatssystemet syftar till att stimulera det som brukar betecknas förnybar elproduktion. Detta stödsystem har bidragit till att snedvrida konkurrensen på energi­marknaden till förmån för sådana energislag, bl.a. sol- och vindkraft, som inte nöd­vändigtvis kan tillhandhålla effekt när efterfrågan är som störst.

Det nu framlagda lagförslaget innebär bl.a. att elcertifikatssystemet avslutas 2035 och att anläggningar, varaktiga produktionsökningar och vissa ombyggnader som har genomförts eller tagits i drift efter utgången av 2021 inte får tilldelas elcertifikat. Regeringen får även ett bemyndigande att meddela föreskrifter om ett senare stopp­datum för tilldelning av elcertifikat. En förutsättning för att sådana föreskrifter ska få meddelas är att Sverige och Norge kommer överens om ett annat stoppdatum inom ramen för den gemensamma elcertifikatsmarknaden. Vidare föreslås nya grundtermer för beräkning av kvotplikten och att Statens energimyndighet under vissa förutsätt­ningar ska få avsluta elcertifikatskonton och makulera kvarvarande elcertifikat.

Regeringens förslag bedöms innebära en omfördelning av kostnader från de svenska elkonsumenterna till producenterna inom elcertifikatssystemet, vilka uppgår till 130–327 miljoner kronor om systemet stängs 2035 i stället för 2045. Den administrativa be­sparing som en sådan tidigarelagd stängning innebär bedöms dock överstiga dessa kostnader. Tillväxtanalys pekar dock på att konsekvensanalysen är bristfällig, främst med hänvisning till den känslighetsanalys som man har gjort. I den har man antagit att om elcertifikatspriset antas öka med upp till 5procent, allt annat lika, ökar också kostnaderna för elkonsumenterna med upp till 696 miljoner kronor. Historiskt har priset varierat avsevärt mer än 5procent, där det tidigare har nått upp till nivåer på omkring 35öre per kWh och under senare år har närmat sig i praktiken noll. Rörelser som vida överstiger de 5procent man har antagit. Detta i kombination med att man påverkar förhållandet mellan utbud och efterfrågan av certifikat gör att det är oklart vilken påverkan det slutligen kommer att få för elkonsumenterna.

Vi är positivt inställda till att systemet stängs ned och har sökt stöd för det under en längre tid. En mer välfungerande elmarknad kräver detta. Däremot ser vi ingen anled­ning till att stängningen ska göras onödigt och omotiverat dyr för elkonsumenterna. Att dessutom konsekvensanalysen av regeringens förslag är undermålig stärker vår upp­fattning att avvisa det. En stängning av elcertifikatssystemet måste ske under ansvars­fulla former och på ett för elkonsumenterna kostnadseffektivt sätt.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-14 Bordlagd: 2020-10-15 Granskad: 2020-10-15 Hänvisad: 2020-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)