med anledning av prop. 2020/21:160 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Motion 2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD)

av David Lång m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att personlig inställelse ska krävas och biometriska data ska registreras vid beviljande och förnyelse av samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket ska förklara ett samordningsnummer vilande om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse har kommit in vid utgången av det tredje kalenderåret efter det år då numret tilldelades eller senast förnyades och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna är eniga med regeringen om att samordningsnumren inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Deras slutsats om att genomföra justeringar av gällande regelverk är dock anpassningar som inte ser ut att göras i all enkelhet. Systemet med samordningsnummer har alltför stora brister, vilka är nödvändiga att åtgärda innan ny lagstiftning implementeras. De föreslagna ändringarna innebär inte heller att de funda­mentala problemen löses. Förslaget har lagts fram med en högst bristfällig konsekvens­analys av dess följder. Det finns flera särskilt ogenomtänkta delar och bekymrande effekter av regeringens förslag, bl.a. ikraftträdandeprocessen och tillämpning i tid. Men viktigast är kanske det rättspolitiska perspektivet.

Det handlar exempelvis om att förslaget kommer att leda till ökad belastning på domstolar. En ny arbetsuppgift kommer med förslaget till för flera myndigheter, det är den s.k. underrättelseskyldigheten. Den förväntas bidra till en ökad arbetsbörda för domstolarna, vilket i sin tur kommer att ta resurser från den dömande verksamheten. Inom befintliga ekonomiska ramar bedöms myndigheterna inte kunna hantera de administrativa moment som tillkommer med förslaget. Manuell hantering av under­rättelser anser de inte att de kommer att klara av, varför ett automatiserat förfarande ställer krav på att myndigheterna i stället utvecklar it-system som möjliggör digitala underrättelser till Skatteverket. Det är dessutom högst osannolikt att myndigheternas it-system är tekniskt konstruerade på ett sådant sätt att de lättvindigt kan anpassas till den nya ordningen före det föreslagna ikraftträdandet utan större kostnader.

Det riskerar även att leda till nya former av brottslighet. När inte domstolar får tid att döma de brott de har att hantera kan det leda till en negativ signal i form av att rätts­väsendet ändå inte dömer brott, vilket välkomnar kriminella att utöka sin verksamhet och öppna för nya former av kriminalitet.

Sverigedemokraterna har länge förespråkat att biometriska data skulle kunna vara ett relativt säkert sätt att kringgå problemet med dubbletter av identiteter. Därför bör krav om personlig inställelse för erhållande eller bekräftelse av samordningsnummer i högre grad utkrävas för att på ett säkert sätt bekräfta identiteter. Med tanke på den stora mängd samordningsnummer som redan är utdelade och som förväntas vara inaktiva, är fem år en alltför lång tid för att avregistrera eller lägga inaktiva samordningsnummer i vila. Vi menar att detta bör ske redan efter tre år.

Generellt sett behövs en total översyn göras av systemet med samordningsnummer i stället för att föreslå ansträngningar av våra rättsvårdande myndigheter genom att anpassa ett regelverk som redan fungerar alldeles för dåligt. Regeringens förslag är dock ett steg i rätt riktning men vi menar att det skulle behöva skärpas med det ovan nämnda. Vi ser även fram emot fler konstruktiva förslag från Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer (Fi 2019:05) för att ytterligare höja kvaliteten på samordnings­nummer och folkbokföringsregistret.

David Lång (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-08 Granskad: 2021-04-12 Bordlagd: 2021-04-13 Hänvisad: 2021-04-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)