med anledning av prop. 2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Motion 2020/21:3983 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 7kap. 11§ utsökningsbalken.

Motivering

Regeringen föreslår flera ändringar i utsökningsbalken i syfte att underlätta situationen för gäldenärer som har löneutmätning och att effektivisera utsökningsförfarandet. Det belopp som en gäldenär får förbehålla sig vid löneutmätning ska höjas för barnfamiljer. Kronofogdemyndigheten ska inte längre behöva ändra ett beslut om löneutmätning om resultatet av ändringen skulle vara obetydligt, och det föreslås att en ansökan om ut­mätning eller annan verkställighet ska kunna ges in till Kronofogdemyndigheten digitalt. Regeringen vill även att det ska bli tydligare att en gäldenär kan få anstånd med betalningen mer än en gång under pågående löneutmätning.

Regeringens förslag är till stora delar rimligt och kan innebära positiva ekonomiska konsekvenser för gäldenärer och deras familjer samt leda till ett effektivare utsöknings­förfarande. Att höja förbehållsbeloppet för barnfamiljer är positivt för de barn som är utsatta för knappa förhållanden. Det är inte barnen som ska drabbas när föräldrar försätter sig i ekonomiska svårigheter.

Dock är det av vikt, inte minst för barnen i dessa familjer, att skulden så snabbt som möjligt återbetalas för att undvika en alltför långdragen utmätningsprocess. Detta gäller även vid skuldsanering, något som inte ryms inom ramen för det här ärendet, men som vi avser att återkomma till i ett annat sammanhang.

Vid sidan av detta bör även hänsyn tas till borgenärer, företagare och näringsliv samt, då vuxna personer har skulder, ska individuellt ansvar tas för att dessa återbetalas. Förslaget om en ändring i 7 kap. 11 § UB som innebär lättnader för gäldenärer att få anstånd med betalningen mer än en gång under pågående löneutmätning bifalls inte. Vi delar regeringens bedömning om att några av förslagen innebär att det kan ta längre tid för borgenärer att få full betalning för sina fordringar, vilket kan leda till minskade intäkter. Anstånd fördröjer förloppet och hindrar även gäldenären från att återgå till en normal livsföring. Övriga lättnader i regeringens förslag är därför tillräckliga. Even­tuella anstånd ska fortsätta att vara korta och tillämpas restriktivt i samband med löneutmätning. Skulder ska i största möjliga mån återbetalas, det är viktigt att man gör rätt för sig. 

Angelica Lundberg (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Roger Hedlund (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-20 Bordlagd: 2021-04-22 Granskad: 2021-04-22 Hänvisad: 2021-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)