med anledning av prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket

Motion 2020/21:4017 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den avgift som tas ut för att pröva ansökningarna om yrkestitel inte får vara för hög så att den riskerar att utgöra ett hinder för att ansöka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda den i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår­dens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kristdemokraterna bifaller detta. Det är bra att undersköterskor nu får en skyddad titel. Det gör att det blir tydligare vilken kompetens någon med underskötersketitel har samt vilka uppgifter en undersköterska får utföra.

Socialstyrelsen ska enligt propositionen få ta ut en avgift för att pröva ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Regeringen avser att återkomma i fråga om avgiften.

Kristdemokraterna hyser en oro för att den avgift som ska få tas ut i samband med ansökan ska sättas för högt så att den utgör ett hinder för undersköterskan att ansöka. Regeringen bör därför säkerställa att den avgift som tas ut är tillräckligt låg för att det ska vara möjligt för undersköterskan att ansöka och betala avgiften. Några remissinstan­ser har samma oro. Arbetsförmedlingen understryker att det är viktigt att avgiften inte blir så hög att den skapar en tröskel för att söka prövningen, och Malmö kommun uttrycker tveksamhet till en avgift eftersom det kan innebära ett lägre incitament för fast anställd personal att ansöka.

 

 

Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Pia Steensland (KD)

Christian Carlsson (KD)

Roland Utbult (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-28 Granskad: 2021-04-29 Bordlagd: 2021-04-30 Hänvisad: 2021-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)