med anledning av prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Motion 2020/21:4006 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

I Sverige har tidigare funnits en bred uppslutning kring den reglerade invandringspolitik­en. En individuell prövning av den enskildes skyddsskäl utgör grunden för en rättssäker asylprocess och skänker legitimitet till enskilda beslut, där ett bifall innebär rätt att stanna i Sverige, medan ett avslag måste innebära en skyldighet att lämna landet. Det är skyddsskälen som avgör rätten till asyl. Om dessa principer frångås och om ett utvisnings­beslut i praktiken inte efterlevs undergrävs trovärdigheten i invandringspolitiken.

Moderaterna och Kristdemokraterna har från första början varit starkt kritiska till de s.k. gymnasielagar som regeringen drivit fram. Regeringen borde ha tagit intryck av Lagrådet när det konstaterade att ”gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Så har dock inte skett. Snarare har lagstiftning­en förvärrats med tiden och regeringen väljer att sänka kraven när det står klart att per­soner inte lyckats uppfylla kraven för uppehållstillstånd.

Individens skyddsskäl ska, enligt vår uppfattning, ligga till grund för beviljande av uppehållstillstånd i ett asylärende. Att sammanblanda asylreglerna med andra kriterier än skyddsbehov, såsom studier och arbete, är fel väg att gå. Fokus i asylsystemet måste vara på de individer som är i behov av skydd – inte särregleringar för de som saknar sådant behov. Sverige kan inte heller ha regelverk som lappas och lagas utifrån att uppe­hållstillstånd ska beviljas en utvald grupp, i detta fall i huvudsak unga män med oklar identitet och utan skyddsskäl.

Till detta kommer att de specifika förslagen i propositionen har omfattande brister. Detta framgår också i remissvar från bl.a. Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsförmedlingen och Centrala studiestödsnämnden.

Mot denna bakgrund föreslår Moderaterna och Kristdemokraterna att riksdagen avslår regeringens proposition.

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Katarina Brännström (M)

Arin Karapet (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Hans Eklind (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-04-27 Bordlagd: 2021-05-04 Granskad: 2021-05-04 Hänvisad: 2021-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)