med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter

Motion 2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna som rör förarbevis för vattenskoter även bör omfatta båtar som kan framföras i 35 knop eller mer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Nämnden för båtlivsutbildning bör kunna fortsätta bedriva utbildningsverksamhet liksom tidigare och utan extra kostnader för förarbevis och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förarbevis för vattenskoter bör omfatta övningskörning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår en ny lag om förarbevis för vattenskoter. Krav ska vara att föraren fyllt 15 år och har genomgått föreskriven utbildning med godkänt resultat. Vissa undan­tag ska gälla. Beviset ska kunna återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig t.ex. för sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, brutit mot sjövägsreglerna eller framfört vatten­skoter i områden där det inte är tillåtet. Tillstånd för att bedriva utbildning för förarbevis ska krävas, tillsyn ske samt ett förarbevisregister upprättas. Dessutom ska rättigheter att stoppa vattenskoter för kontroll införas.

Hög säkerhet på sjön är av vikt och regeringens huvudförslag om införande av förar­bevis är positivt. Berörd bransch bör dock ett bättre sätt lyssnas in och utgångspunkt tas i befintligt utbildningssystem.

Regeringens definition av vattenskoter är problematisk. Vattenskoter är en snabb båt. Regleringen av vattenskoter, till skillnad från snabba båtar i övrigt, kan leda till att ägare och tillverkare försöker kringgå reglerna. Nya båttyper kommer ut på marknaden och det är ovisst vad som framåt i tid kommer att anses utgöra en vattenskoter. Därav bör reglerna omfatta båtar som kan framföras i 35 knop eller mer.

Befintligt utbildningssystem och utbildningen för förarintyg för fritidsbåt bör utgöra en utgångspunkt. Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) utgör en sammanhållande organisation för utbildning och behörigheter för fritidsbåtar. Man hanterar 14 olika intyg varav tre är behörighetsintyg samt utfärdar årligen en stor mängd intyg och behörig­heter, exempelvis för fritidsbåt, kustskeppare och handhavande av snabba båtar. Ett förarbevis för vattenskoter behöver omfatta att övningskörning möjliggörs. Det är även av vikt att förarbevis för vattenskoter inte blir alltför kostsamt. Utbildning behöver utan problem eller höga kostnader vara möjlig i hela landet, inte endast i tätortsområdena.

Jimmy Ståhl (SD)

Thomas Morell (SD)

Patrik Jönsson (SD)

David Perez (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-05-11 Granskad: 2021-05-17 Bordlagd: 2021-05-18 Hänvisad: 2021-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)