med anledning av prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Motion 2020/21:4084 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny modell för fordonsbeskattning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bränsle inte ska tillämpas kommande år, 2022. Vi kristdemokrater ställer oss bakom att BNP-indexeringen fortsatt pausas. Vi välkomnar att regeringen under hela innevarande mandatperiod har fortsatt bedriva den politik som påbörjades när Kristdemokraternas och Moderaternas budgetreservation fick riksdagens stöd i december 2018.

Samtidigt anser vi att frågan behöver en långsiktig lösning. Den nuvarande beskattningsmodellen bör ersättas med en modell som tar hänsyn till vilken miljöbelastning ett fordon har på hela trafiksystemet. Modellen måste ta hänsyn till stad och land, trängsel, tid på dygnet samt fordonens miljöpåverkan. Med dagens teknik kan vi skapa en modell som är avsevärt mer rättvis än dagens modell. Om varje fordon har en uppkoppling till ett digitalt trafikövervakningssystem kan man betala skatt månadsvis utifrån vilken zon fordonet har befunnit sig i.

Fördelen med denna modell är att vi kan komma bort från dagens överbeskattning av landsbygden samtidigt som vi kan få till en mer styrande beskattning i våra storstäder där trängsel och miljöbelastning är som störst. Vi kan också arbeta med olika beskattning vid olika tider på dygnet vilket gör att vi även här kan skapa en bättre styrning via beskattningen. Vägtrafiken kommer således att bli mer likvärdig med t.ex. flyget och järnvägen där de ”bästa” avgångstiderna har ett högre värde än de avgångar då resetrycket är lägre. Modellen innebär också en mer likvärdig beskattning av svenska och utländska lastbilar. Den nya beskattningsmodellen kan först prövas för de tunga godstransporterna och därefter utökas till att även omfatta personbilar. I appliceringen av tekniken måste värnandet av förarens integritet beaktas. Den nya beskattningsmodellen ska inte leda till högre transportskatter. Kristdemokraterna anser att en utredning av denna nya beskattningsmodell måste påbörjas snarast och riksdagen bör därför rikta ett tillkännagivande till regeringen i enlighet med detta.

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Sofia Damm (KD)

Hans Eklind (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Halef (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-06-02 Granskad: 2021-06-03 Bordlagd: 2021-06-04 Hänvisad: 2021-06-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)