med anledning av prop. 2020/21:209 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

Motion 2021/22:127 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevis som lämnats utom rätta ska få användas som bevis om det inte är uppenbart olämpligt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda parter inte ska behöva godkänna skriftliga attester och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen tillkännagav i maj 2021 Kristdemokraternas motion om att tidiga förhör ska kunna användas i svensk rätt. Regeringen lämnar nu en proposition mot bakgrund av det förslaget. Kristdemokraterna delar regeringens bedömning av det nödvändiga i förändringar av rättegångsbalken.

Ett viktigt skäl till att förändra lagen är att möjligheten att spela in ljud och bild så väsentligt har förbättrats på senare år. Tidig bevisning är ofta också bättre rent kvalitetsmässigt. Gäller det våld i nära relation kan ett omedelbart inspelat förhör när polisen anländer till en plats påvisa skador och trauma som målsäganden upplevt. Likaså kan omedelbara förhör av vittnen anses vara mer tillförlitliga ju närmare brottet de hålls. Det kan också förhindra att vittnet påverkas av ryktesspridning, medieuppgifter eller påtryckningar. Ett annat viktigt skäl är att tidiga förhör kan minska häktningstiderna i Sverige, något som är av stor vikt.

Vi har emellertid vissa synpunkter på utformningen av förslaget. Kristdemokraterna anser, precis som Åklagarmyndigheten att ljud och bildupptagning som inhämtats utom rätta ska få åberopas som bevis såvida det inte är uppenbart olämpligt. Utgångspunkten är alltså att det alltid ska vara tillåtet, om det inte är uppenbart olämpligt. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Vidare anser vi att regleringen bör ändras så att skriftliga attester kan lämnas även om båda parter inte godkänner det. Det skulle bli ett hinder för effektivitetsvinsterna med förslaget om båda parter behöver godkänna. En skriftlig vittnesattest har lägre bevisvärde än andra vittnesuppgifter och därför bedömer vi att riskerna eventuellt missbruk av skriftliga attester är låg. Därför anser vi inte att båda parter ska behöva godkänna åberopandet av skriftliga attester. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Lars Adaktusson (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Bordlagd: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)