med anledning av prop. 2020/21:219 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Motion 2020/21:4106 av Clara Aranda m.fl. (SD)

av Clara Aranda m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag med den ändringen att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av november 2021.
  2. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 med den ändringen att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av november 2021.
  3. Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617) med den ändringen att tidpunkten i ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617) ska vara den 1 december 2021.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att stärka regionernas resurser för att stimulera till fler insatser och riktade åtgärder med syfte att nå ut till ovaccinerade grupper i samhället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har föreslagit förlängning av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) respektive lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (serveringslagen), vilka båda upphör att gälla den 30 september 2021, till att i stället gälla till utgången av januari 2022.

Vi vill inledningsvis understryka att de två lagarna innebär långtgående begränsning­ar av grundlagsskyddade fri- och rättigheter och flyttar sådan normgivningsmakt som enligt grundlagen är förbehållen den folkvalda riksdagen, till regeringen. Det måste av de skälen löpande och fortsatt föreligga synnerligen extraordinära skäl för att motivera en sådan ordning.

Sverigedemokraterna framförde redan under riksdagsbehandlingen av propositionen (2020/21:79) substantiella invändningar mot lagens utformning och valde att rösta för ett antal justeringar för att stärka proportionalitetsprincipen och riksdagens kontrollmakt i förhållande till hur regeringen, under uppenbart forcerade förhållanden, hade valt att utforma de aktuella lagarna. Ett stort antal remissinstanser och flera ytterligare riksdags­partier framförde också redan i det sammanhanget synpunkter med liknande invänd­ningar. Sverigedemokraterna röstade under riksdagsbehandlingen för att genomföra ett antal justeringar av förslaget. Det beslutades också om tillkännagivande i anslutning till behandlingen.

Det kan konstateras att regeringens proposition om fortsatt giltighet av lagarna remitterades utan några substantiella hänsyn till invändningar som lyfts och vid en tid­punkt då lagen hade varit i kraft avsevärt kortare tid än vad som återstod av dess giltig­hetstid. Det är centralt att rubbningar av fri- och rättighetsskyddet och maktbalansen mellan riksdag och regering inte sker slentrianmässigt eller riskerar att permanentas i ett nytt normalläge. En förnyad materiell beredning, där riksdagspartierna fullt ut involve­ras, och remissbehandling behöver föregripa en längre förlängning av lagarna.

Vi är av uppfattningen att en förlängning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen inte ska vara längre än vad som absolut är nöd­vändigt. Eftersom lagstiftningen innebär mycket ingripande begränsningar av våra grundläggande fri- och rättigheter menar vi att det krävs en närmare planerad behovs- och konsekvensanalys av hur situationen i samhället utvecklar sig. Regeringens förslag om att lagarna ska fortsätta att gälla till utgången av januari 2022 är enligt oss därför en alldeles för lång period. Av den orsaken föreslår vi att lagarna ska fortsätta gälla i två månader, därefter ska en eventuell ytterligare förlängning prövas. På så sätt kan vi bättre följa utveck­lingen, analysera situationen och fatta beslut utifrån de aktuella behov som föreligger.

Sveriges beredskap inför en ny eventuell våg måste vara god, smittan finns kvar och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att deltavarianten av SARS-CoV-2 kommer att dominera helt i Sverige under de kommande månaderna.

Vaccinationstakten i vårt land är generellt sett hög, vilket är positivt, dock är vaccina­tionstäckningen ojämlik och skiljer sig mellan olika grupper. Den är exempelvis mycket lägre bland utrikesfödda, yngre och hos personer boende i utsatta områden. Det finns också skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor i högre grad än män väljer att vaccinera sig. Av den anledningen krävs det fler insatser och riktade åtgärder för att nå ut till ovaccinerade personer i hela landet.

 

 

Clara Aranda (SD)

 

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Östberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-08-31 Granskad: 2021-09-01 Hänvisad: 2021-09-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)