med anledning av prop. 2020/21:221 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Motion 2021/22:1062 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avvisa lagförslagets ersättningstak när det gäller barn och unga och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga utlandsstationerade med familj som vaccinerats ska omfattas av ersättningsskyddet oavsett om arbetsgivaren har träffat en särskild överenskommelse med Kammarkollegiet eller inte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslaget om att staten ska ersätta persons­kador som orsakats av vaccin mot sjukdomen covid-19 och som inte ersätts av läke­medelsförsäkringen. Vi anser dock att vissa förslag är problematiska.

I lagförslaget föreslås att ersättningen per individ inte får överstiga 10 miljoner kronor inklusive det som har betalats av läkemedelsförsäkringen. Som skäl för detta ersättningstak hänvisas i första hand till den ersättning som utbetalas vid skador som uppstår i samband med hälso- och sjukvård.

Vi anser att ett ersättningstak kan vara befogat när det gäller den allmänna hälso- och sjukvården. I det fall staten uppmanar friska personer att vaccinera sig bör dock frågan om ersättningstak hanteras annorlunda.

En normal livsinkomst är långt över 10 miljoner kronor, snarare det dubbla. Om ett barn eller en ungdom skadas av vaccinet på ett sådant sätt att personen aldrig kommer ut i förvärvslivet räcker 10 miljoner kronor i de allra flesta fall inte till för att ersätta inkomstförlusten. Vi anser därför att det inte är rimligt att barn och ungdomar som drabbas av svåra skador som orsakats av covid-19-vaccin inte får full ersättning och kompensation för sitt faktiska inkomstbortfall. Att säkerställa fullgod ersättning vid eventuella skador som orsakats av vaccin mot covid-19 kan bidra till att stärka vaccinationsviljan, vilket vi menar är mycket viktigt för en fortsatt framgångsrik vaccinationskampanj.

Ersättning för utlandsstationerade

Regeringen har bedömt att frågan om utlandsstationerade som får erbjudande om vaccin mot covid-19 utomlands inte omfattas av den föreslagna lagen. Regeringen har i stället, den 1 juli 2021, gett ett uppdrag till Kammarkollegiet att med berörda myndigheter träffa överenskommelser om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador som omfattar vaccinering mot sjukdomen covid-19 för utlandsstationerade anställda. Det innebär att den som är anställd vid en statlig myndighet kan få ersättning för skador orsakade av covid-19-vaccinering utomlands om arbetsgivaren har träffat en särskild överenskommelse med Kammarkollegiet. Vi menar att denna ersättning ska utbetalas oavsett om arbetsgivaren har träffat en särskild överenskommelse eller inte. På så sätt garanterar vi att samtliga utlandsstationerade omfattas av skyddet.

Även medföljande vuxna familjemedlemmar och medföljande familjemedlemmar under 18 år bör omfattas av överenskommelsen, om de ingår i den rekommendation som Folkhälsomyndigheten lämnat för vaccination mot covid-19.

Per Ramhorn (SD)

Clara Aranda (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Christina Tapper Östberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)