med anledning av prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel

Motion 2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M)

av Niklas Wykman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare sänkning av skatten på bensin och diesel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår att den årliga BNP-indexeringen för skattesatserna på bl.a. bensin och diesel inte ska tillämpas för skatteåret 2021. Detta innebär att energiskatten endast ska räknas om med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex. Förslaget medför att energiskatten på bensin, miljöklass 1, blir 13 öre lägre per liter (ca 16 öre per liter inklusive moms), jämfört med om skattenivån med BNP-indexering skulle gällt 2021. Energiskatten på diesel, miljöklass 1, blir på motsvarande vis 9,4 öre lägre per liter (ca 12 öre per liter inklusive moms). 

Anledningen till att regeringen vill pausa BNP-indexeringen, den s.k. över­indexeringen, är att kvoterna i reduktionsplikten föreslås höjas den 1 juli 2021, från dagens 4,2 till 6 procent för bensin och från 21 till 26 procent för diesel. Moderaterna ser positivt på att regeringen medverkar till en, om än ytterst begränsad, justering av skatten på bensin och diesel. Moderaterna anser dock att den sänkning som regeringen föreslår är långt ifrån tillräcklig. Skatten på bensin och diesel är redan i dag för hög. Överindexeringen av skatten bör avskaffas helt och sammantaget bör bensin- och dieselskatten sänkas med 1 krona per liter.

Överindexeringen tillsammans med de årliga kraven på ökad inblandning av bio­drivmedel leder till kraftigt stegrande drivmedelspriser. Den ökande inblandningen riskerar även att medföra en ökad bränsleförbrukning, då biodrivmedlet har väsentligt lägre energiinnehåll. För den som är beroende av bilen blir effekten inte enbart ett högre pumppris, utan också en ökad kostnad för fler liter drivmedel.

Sverige har mycket höga drivmedelsskatter, och vi är ett land med långa avstånd där många behöver bilen för att få vardagen att fungera. Svenska företag som verkar på en internationell marknad blir också lidande av de höga drivmedelskostnaderna. Företagens konkurrenskraft minskar och viktiga jobbtillfällen går förlorade när skatterna pressas upp alltför högt. Även företag som verkar på den inhemska marknaden påverkas negativt av regeringens mobilitetsfientliga politik, bl.a. genom högre fordonsskatter. Därför är det olyckligt att skatten på bensin och diesel har höjts så pass mycket de senaste åren.

Utsläppen från kol och fossila bränslen behöver minska. Men åtgärderna för att bekämpa utsläppen kan inte till största del bygga på åtgärder som innebär att stad ställs mot land. Klimatpolitiken ska vara effektiv och samtidigt ta hänsyn till att livsvillkoren ser olika ut runt om i landet. Annars kommer den inte att få brett stöd. En opro­portionerligt stor börda av de klimatpolitiska styrmedlen, såsom drivmedelsskatten, har under de senaste åren lagts på enskilda människor som är beroende av bilen. För att det ska gå att leva och verka i hela landet, och för goda förutsättningar för jobb och tillväxt i hela Sverige, borde skatten på bensin och diesel sänkas med 1 krona per liter.

Niklas Wykman (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Fredrik Schulte (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-11-06 Granskad: 2020-11-09 Bordlagd: 2020-11-10 Hänvisad: 2020-11-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)