med anledning av prop. 2020/21:33 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Motion 2020/21:3752 av Mats Persson m.fl. (L)

av Mats Persson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma om att flytträtt ska införas även för sådana pensionsförsäkringar som tecknades före den 1 juli 2007 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konsumenter och samhället i stort vinner på god konkurrens på finansmarknaden. När det är enkelt att byta exempelvis bank, bolåneinstitut eller försäkringsbolag pressas priser och villkor alternativet riskerar att snabbt bli förödande.

Det är mot den bakgrunden som Liberalerna verkar för en stärkt flytträtt gällande pensionsförsäkringar. Mer än ett decennium efter att en lagstadgad flytträtt infördes är det fortfarande en lång och kostsam process att flytta pensionskapital. Konkurrensverket har exempelvis konstaterat att enbart drygt 1 procent av det totala försäkringskapitalet flyttades under 2015 mellan eller inom livförsäkringsföretag. Detta är ett symtom att svenska småsparare i dag har sämre möjligheter att välja bort dyra lösningar än exem­pelvis sina nordiska grannar. Dålig konkurrens vad gäller just pensionssparande är särskilt olyckligt eftersom det över tid kan leda till höga avgifter och stora uteblivna värdeökningar.

Under förra året lade regeringen fram propositionen En effektivare flytträtt av försäkringssparande (prop. 2018/19:124). Propositionen lyckades inte röja undan de hinder som många pensionssparare möter när de vill flytta pensionspengar.

Det var mot den bakgrunden som riksdagen tillkännagav att bättring krävdes. Regeringen återkommer nu med ett nytt förslag (prop. 2020/21:33) som till del möter de krav som bl.a. Liberalerna ställt. Vi konstaterar dock att regeringen svävar på målet om huruvida försäkringar tecknade innan den 1 juli 2007 bör omfattas av motsvarande flytträtt som försäkringar tecknade därefter. I denna fråga finns skäl att ta hänsyn till flera principiellt viktiga frågor. Samtidigt får detta inte skymma sikten för riksdagens målsättning: En förändring också i denna del är nödvändig om småsparare på allvar ska kunna ta makten över sitt sparkapital. Sverige behöver fler och inte färre engagerade sparare. Om inte riksdagen åter agerar riskerar nu en viktig reform för ökad konkurrens, konsumentskydd och individers egenmakt att fastna i finansmarknadsministerns byrå­låda. Därför bör riksdagen ta ställning för att regeringen skyndsamt bör återkomma också i frågan om att säkerställa verklig flytträtt även för sparare som tecknat försäkring innan 2007 (inklusive konsekvensändringar).

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-11-04 Bordlagd: 2020-11-05 Granskad: 2020-11-05 Hänvisad: 2020-11-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)