med anledning av prop. 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram ett förslag som motverkar de negativa konsekvenser som liggande förslag kan medföra, när det gäller risken för marknadskoncentration i revisionsbranschen och svårigheter för mindre revisionsbyråer att åta sig uppdrag, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram förslag om hur ökat utbildningsbehov och informationsinsatser kopplade till det som lagförslaget innebär kan hanteras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringsförslaget innebär att företag som redan idag har skyldighet att upprätta års- och koncernredovisning i ett enhetligt elektroniskt format, även ska uttala om dessa är upprättade i överensstämmelse med kraven på detta format, enligt Esef-förordningen. Lagändringarna i svensk lag föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2021.

Kraven enligt Esef-förordningen behöver implementeras i svensk lag. Datumet för föreslaget ikraftträdande av den svenska lagförändringen ligger i närtid, vilket innebär besvär för revisionsbyråer, exempelvis gällande kostnader och behov av utbildnings­insatser och informationsinsatser. Regeringen noterar att konsekvenser med ökad kost­nad för revision för de företag som berörs kan innebära att det blir svårare för små revisionsfirmor att åta sig revisionsuppdrag. Troligen kommer förslaget även att göra det svårare för medelstora företag. Det är negativt och inverkar till att det föreligger risk för att en marknadskoncentration i revisionsbranschen befästs. Detta behöver motverkas så att rimliga konkurrensmöjligheter kvarstår och inte försämras. Enligt regeringen så medför EU-kraven att föreslaget datum för ikraftträdande behöver mötas och att kravet på rapporteringsformat följer EU-rätten, vilket innebär att det inte finns alternativa lösningar. Sedan Esef-förordningen antogs så har det funnits tid där ärendet hade kunnat underbyggas med förslag enligt yrkandena i denna motion.

Att svensk lag behöver justeras på grund av en EU-förordning, ska inte inverka negativt på svenska företags möjligheter eller försämra konkurrensläget i Sverige. Att regeringen lägger fram förslaget sent inpå det datum då ändringarna behöver ske, ska inte svenska företag behöva betala för. Rimligt är att bemöta behoven av information, utbildning och att finna en lösning som inte stänger mindre och medelstora företag ute från revisionsbranschen.

Mikael Eskilandersson (SD)

Roger Hedlund (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-27 Granskad: 2020-10-30 Bordlagd: 2020-11-03 Hänvisad: 2020-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)