med anledning av prop. 2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Motion 2020/21:3766 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs ett tydliggörande av bedömningsgrunder vid tillsyn och närmare föreskrifter om rutiner och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till regionala och lokala anpassningar som tas fram i samverkan mellan lokala, regionala och nationella myndigheter ska finnas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Folkhälsomyndigheten bör ges i uppdrag att fastställa de områden som lämpar sig för regional anpassning och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föreskrifter och allmänna råd bör tas fram i samverkan med näringsidkare och kommuner och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsmiljöarbetet måste fungera och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ekonomiska resurser för kommuner och myndigheter ska vara tillräckliga för uppdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pandemin fortsätter med stor kraft och påverkan för enskilda och på samhället i stort. Det är nödvändigt att det offentliga vidtar ändamålsenliga åtgärder för att minska smittspridningen för att sjukvården ska kunna fungera på ett uthålligt sätt. Men det är också viktigt att ge stöd till alla de som drabbas negativt när jobb och företagande omöjliggörs av pandemin på ett direkt eller indirekt sätt.

Riksdagen godkände i juni 2020 en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som började gälla den 1juli i år. Eftersom pandemin fortgår med full kraft är det angeläget att regeringen nu föreslår att den tillfälliga lagen förlängs. Kristdemokraterna tillstyrker den föreslagna förlängningen till utgången av maj 2021. När den första tillfälliga lagen infördes i juni ansåg Kristdemokraterna emellertid att regeringens förslag inte var tillräckligt. Dessa synpunkter kvarstår.

Kristdemokraterna vidhåller att det behövs ett tydliggörande av bedömningsgrunder vid tillsyn och närmare föreskrifter om rutiner. Regeringen bör ge Folkhälso­myndigheten i uppdrag att förtydliga myndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och kaféer m.m., dels för att tydliggöra för näringsidkarna vilka specifika grundläggande smittskyddsåtgärder som ska vidtas, dels för att tydliggöra för kommunerna vilka bedömningsgrunder som ska användas vid den tillsyn som de ska genomföra.

Det är vidare grundläggande att dialogen mellan myndigheter och bransch stärks. Föreskrifter och allmänna råd måste tas fram i nära dialog med dem som driver serveringsställen och relevanta branschorganisationer för att säkerställa att imple­menteringen av den aktuella lagen blir förutsebar för näringsidkarna. Genom mer lokal och regional anpassning kan detta möjliggöras, och det måste vara en uttalad ambition från båda parter.

Kristdemokraterna anser vidare att remissynpunkten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att tillsynsuppdraget i fortsättningen bör få en tydligare koppling till lokal eller regional smittspårning behöver beaktas. Regeringen har inte tydliggjort om den menar att det ska vara nationella regler för tillsynen eller om det ska kunna göras lokala anpassningar även inom tillsynsarbetet, liknande de regionala rekom­mendationer och allmänna råd som nu tagits fram för att begränsa smittspridningen.

Kristdemokraternas uppfattning är att det bör finnas möjlighet till mer av lokala och regionala justeringar utifrån det aktuella läget. Folkhälsomyndigheten utfärdar nationella rekommendationer, och de regionala smittskyddsmyndigheterna i samråd med den nationella myndigheten kan göra justeringar utifrån det aktuella läget.

Med möjlighet till lokala och regionala anpassningar stärks förtroendet för de regionala smittskyddsmyndigheterna som har ansvaret i enlighet med nu gällande förvaltningsordning. Allmänheten kan på det sättet få en klarare koppling mellan vidtagna åtgärder och det lokala läget avseende smittspridning. Mot bakgrund av att allmänheten ombes resa i så liten omfattning som möjligt bör eventuella lokala skillnader inte förorsaka så stora problem.

Regeringen bör ge uppdrag till Folkhälsomyndigheten att fastställa de områden som lämpar sig för regional anpassning. Vidare bör de regionala smittskyddsmyndigheterna ha tillräckliga resurser att aktivt kunna samarbeta med kommunerna som har tillsynsansvaret. Ersättningen till kommunerna för tillsynen bör fortsätta så att den svarar mot de kostnader som kommunerna får för tillsynen.

Det är också värt att notera att i samband med genomförd tillsynsverksamhet har det framkommit uppgifter om att de inspektörer som genomför uppdraget i vissa fall har utsatts för hot från exempelvis restauranggäster. Detta är inte acceptabelt. Varje kommun och ansvarig chef har att tillse att tillsynsverksamheten kan genomföras på ett säkert sätt utifrån arbetsmiljöarbetet.

Kristdemokraterna vidhåller avslutningsvis, precis som när den tillfälliga lagen infördes i juni 2020, att regeringen snarast bör se över om även andra verksamheter där smittspridning kan ske bör omfattas av den aktuella lagen. Vi menade tidigare att en sådan lagändring behövde vara på plats före sommaren för att kunna ge både smitt­skyddsläkarna och kommunerna bättre förutsättningar och möjligheter att ställa om och anpassa verksamheten. Det var anmärkningsvärt att regeringen då inte agerade för att upprätta riktlinjer för att minska smittspridning inom andra verksamheter. Minst lika anmärkningsvärt är det att regeringen inte har inkluderat detta i den aktuella propositionen. Behovet kvarstår och är minst lika angeläget i dag som i somras.

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Michael Anefur (KD)

Pia Steensland (KD)

Gudrun Brunegård (KD)

Roland Utbult (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-11-09 Bordlagd: 2020-11-10 Granskad: 2020-11-10 Hänvisad: 2020-11-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)