med anledning av prop. 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Motion 2020/21:3758 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda och återkomma med förslag på hur helt digitala stämmor kan möjliggöras permanent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under våren 2020 infördes temporär lagstiftning som gör det möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra helt digitala stämmor eller poströstning, också när detta inte medges i bolagsordning eller stadgar. Syftet med detta är att minska spridningen av covid-19. Lagen är tillfällig, till utgången av 2020, och regeringen föreslår nu genom proposition 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor en förlängning till utgången av 2021.

Vi är i grunden positiva till den lagstiftning som införts under 2020, men viss kritik har framförts mot systemet med poströstning, eftersom det bl.a. har uppfattats som rättsosäkert och bidrar till mycket administration. Att möjliggöra poströstning har motiverats med att alla aktieägare respektive medlemmar också de utan teknisk utrustning eller tillräckligt tekniskt kunnande – ska kunna utöva sin rösträtt. Ett annat argument som framfördes var att lagförslaget bereddes snabbt och tillämpades med kort varsel, vilket uppfattades ge otillräcklig tid för omställning. Då vi ännu inte vet hur länge pandemin kommer att vara ser vi behov av att skyndsamt utreda frågan om när och i så fall hur poströstning ska genomföras för att en mer tillfredsställande permanent lösning.

Därtill anser att vi att helt digitala stämmor har fler fördelar än att det minskar risken för smittspridning av covid-19. För många är det enklare att delta digitalt. Bland aktie­ägare är det t.ex. många som bor på en annan ort än orten där stämman hålls, och ett digitalt deltagande är ofta en förutsättning för att kunna delta. Dessutom är kostnaden för att arrangera fysiska stämmor ofta höga och digitala stämmor kan därmed ge en kostnadsbesparing.

I Sverige är vanligtvis endast s.k. hybridstämmor tillåtna, dvs. möjlighet att delta i en stämma på distans, men själva stämman måste genomföras i en fysisk lokal. I länder som USA och Danmark är det sedan tidigare möjligt att genomföra helt digitala stämmor. Det bör, också efter pandemin, vara möjligt att genomföra helt digitala stämmor även i Sverige.

Regeringen bör därför utreda och återkomma med förslag på hur helt digitala stämmor i aktiebolag och ekonomiska föreningar kan möjliggöras permanent. I sam­band med det bör också frågan om poströstning övervägas samt om aktieägare ska tillskrivas rätten att delta digitalt i t.ex. stämmor för börsnoterade bolag.

Josefin Malmqvist (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Beckman (M)

David Josefsson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-11-05 Granskad: 2020-11-09 Bordlagd: 2020-11-10 Hänvisad: 2020-11-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)