med anledning av prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar

Motion 2020/21:3783 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

av Hampus Hagman m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring bredare befogenheter för Tullverket att besluta om postspärrar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kristdemokraterna välkomnar regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar. Propositionen är en konsekvens av ett tillkännagivande som gjordesbl.a. Kristdemokraternas initiativ under förra mandat­perioden. Ska den kriminella utvecklingen i Sverige vändas är det av yttersta vikt att vapen inte tar sig in i landet utan stoppas vid gränsen.

Propositionen föreslår framför allt förändringar i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen § 11, där vapen och explosiva varor läggs till i uppräkningen om vad en försändelse ska misstänkas innehålla för att Tullverket ska få lägga en postspärr på den. Detta är välkommet. Emellertid har Tullverket ett bredare uppdrag än så. Enligt samma lag som nämns ovan § 3 ska Tullverket kontrollera in- och utförsel av en mängd andra varor, såsom krigsmaterial, kulturföremål, dopingpreparat och barnpornografi. Gällande misstanke om dessa varor får Tullverket inte besluta om postspärr, trots att det kan röra sig om mycket allvarliga brott. Ett skäl till detta är det mycket starka integritetsskydd som omgärdar och ska omgärda människors postgång. Dessa skyddas av både svensk grundlag och internationella konventioner, som exempelvis Post- och telestyrelsen framhåller i sitt remissvar. Postlagen innehåller exempelvis bestämmelser om tystnads­plikt. Det finns emellertid bestämmelser i samma lag om att den som bedriver post­verksamhet ska lämna uppgifter till Tullverket just för att Tullverket ska kunna kontrollera försändelser. Kristdemokraterna anser att det vore motiverat att postspärr kan utfärdas för fler varor än vapen, explosiva varor och narkotika. En utredning för att se över detta ska tillsättas. Den bör ta sin utgångspunkt i de varor som Tullverket ska kontrollera vid in- och utförsel. Detta bör ges regeringen till känna.

Hampus Hagman (KD)

Sofia Damm (KD)

Hans Eklind (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Désirée Pethrus (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-12-01 Bordlagd: 2020-12-03 Granskad: 2020-12-03 Hänvisad: 2020-12-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)