med anledning av prop. 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården

Motion 2020/21:3795 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerhetskontroller alltid ska kunna genomföras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I takt med en ökad osäkerhet och brottslighet i samhället, där allt fler aktörer begår kriminella handlingar och organiserad brottslighet blir allt mer påtaglig, finns det skäl att välkomna stegen mot ökad kontroll även i frivården. Frivården som sådan bör vara riktad mot mindre allvarlig brottslighet, men med gällande rätt handhar de ofta individer med högt våldskapital och kopplingar till organiserad kriminalitet. Det finns således betydande skäl att öka säkerheten.

Den nu lagda propositionen föreslår förvisso möjlighet till säkerhetskontroll inom frivården men jämför situationen med domstolarnas. Såsom Åklagarmyndigheten anför i sitt remissvar haltar en sådan jämförelse. Allmänhetens tillgång till offentliga förhand­lingar är nödvändigt för allmänhetens intresse och möjlighet att se hur rätten tillämpas i praktiken, något liknande intresse torde inte anses finnas för frivårdens lokaler. Med tanke på avsaknaden av ett sådant intresse och de personer som frivården i dag handhar bör således proportionalitetsavvägningen mellan säkerhetsintresset å ena sidan och indi­viders intresse av att inte bli kontrollerade å andra sidan resultera i en annan slutsats. Liksom Åklagarmyndigheten anför bör därför säkerhetskontroller utgå från en statisk och enhetlig reglering, där säkerhetskontroller sker som en naturlig del av verksamheten.

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Bo Broman (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-12-16 Bordlagd: 2020-12-17 Granskad: 2020-12-17 Hänvisad: 2020-12-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)