med anledning av prop. 2020/21:57 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Motion 2020/21:3806 av Lina Nordquist m.fl. (L)

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ekonomiskt ansvar för undvikbara vårdskador till följd av ett vårdslöst estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Liberalerna har länge arbetat för ett stärkt patientskydd för icke medicinskt motiverad plastikkirurgi och andra liknande ingrepp och behandlingar, bl.a. genom skärpta kompetenskrav för att få bort oseriösa aktörer. Av det skälet välkomnar vi att det nu finns lagförslag på riksdagens bord om kompetenskrav och krav på information och betänketid. Vi står även bakom förslaget om att den nya lagstiftningen ska föreskriva en åldersgräns på 18 år.

Vi är dock kritiska till propositionen på den punkt som avser möjligheten för det allmänna att utkräva ett ekonomiskt ansvar för undvikbara vårdskador då en vårdgivare utför ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling. Regeringen avvisar i kategoriska ordalag att denna fråga ens utreds och hänvisar till hälso- och sjukvårdens grundprinciper om en god vård på lika villkor.

Liberalerna anser att detta är att skjuta långt över målet. För oss socialliberaler är det självklart att patientens rätt till vård alltid ska respekteras, och detta oavsett vad som har orsakat att vårdbehovet har uppstått. En patient som drabbas av vårdskador till följd av självvalda estetiska ingrepp har alltså samma ovillkorliga rätt till vård som andra. Det är också fundamentalt att den vården ska ges utan ekonomiska särkrav mot den enskilde.

Denna grundprincip för hälso- och sjukvården skulle inte påverkas av möjligheten för det allmänna att i någon utsträckning efterfakturera kostnaden för vårdskador vid estetisk kirurgi till den privata aktör vars ingrepp har orsakat skadan i fråga. Det bör observeras att frågan här handlar om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs av rent estetiska skäl och utan att det föreligger några som helst medicinska motiv. De privata aktörer som utför dessa ingrepp gör det helt på kommersiella villkor och helt vid sidan av den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Det finns då goda skäl att, som flera remissinstanser föreslår, pröva frågan om att införa en modell för ett visst ekonomiskt ansvarsutkrävande för de undvikbara vårdskador som uppstår vid vårdslös estetisk kirurgi och liknande ingrepp. En tänkbar modell skulle kunna vara någon form av obligatorisk ansvarsförsäkring, men även andra alternativ kan prövas. Regeringen bör därför låta utreda denna fråga i lämpligt sammanhang.

Lina Nordquist (L)

Barbro Westerholm (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-01-14 Granskad: 2021-01-18 Bordlagd: 2021-01-19 Hänvisad: 2021-01-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)