med anledning av prop. 2020/21:66 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Motion 2020/21:3808 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sjunde AP-fonden ska omfattas av de nya bestämmelserna om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda inte ska omfattas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens föreslagna lagändringar innebär att nuvarande bestämmelser om hållbar­hetsinformation i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ersätts av regler på EU-nivå. Förändringarna föranleds av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, vilket Sverige givetvis behöver förhålla sig till, även om förordningen inom vissa områden ger utrymme för Sverige att påverka hur ingående regelverket ska vara.

Sjunde AP-fonden ska omfattas av de nya bestämmelserna

Propositionen innebär att Sjunde AP-fonden exkluderas från att omfattas av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, vilket ifrågasätts av både Pensions­myndigheten och Fondbolagens förening. Varför det skulle vara gynnsamt med en särreglering av Sjunde AP-fonden framgår inte av regeringens proposition eller Finansdepartementets promemoria med förslag till ändringar av placeringsreglerna för de fonder som Sjunde AP-fonden förvaltar.

Sverigedemokraterna kan inte se att eventuella fördelar med en särreglering skulle väga upp för den informationsasymmetri som uppstår av att hållbarhetsinformationen lämnas i olika format och föreslår därför att även Sjunde AP-fonden ska omfattas av de nya bestämmelserna om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet.

Försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda ska inte omfattas av de nya bestämmelserna

Förordningen ger medlemsländerna utrymmet att välja om lagen ska tillämpas på försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda. Enligt propositionen uppskattas det vara en handfull aktörer som påverkas.

Att det är få som omfattas är inte nödvändigtvis ett skäl för att tillämpa förord­ningens valfria delar, särskilt inte när de som påverkas är skyldiga att beakta och inkludera hållbarhetsriskerna i sina rådgivningsprocesser.

Sverigedemokraterna anser att undantaget för värdepappersbolag med färre än tre anställda bör nyttjas för att minska den administrativa bördan för företag som, i många fall, är i en växande fas och att försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda därmed inte ska omfattas av de nya bestämmelserna.

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2021-01-14 Granskad: 2021-01-18 Bordlagd: 2021-01-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)