med anledning av prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Motion 2020/21:3801 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undantaget från kravet på yrkeskompetensbevis bör omfatta den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid löpt ut under perioden den 1 september 2020 till den 31 januari 2021, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlänga giltigheten för yrkeskompetensbevis med tolv månader och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildningsmomenten för de yrkeskompetenser som berörs i propositionen bör ges förutsättningar att genomföras digitalt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i proposition 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetens­bevis att förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis med sex månader. Ändring­arna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.

Kristdemokraterna välkomnar propositionen. Under hösten har kristdemokratiska företrädare i riksdagen återkommande efterlyst en förlängning av yrkeskompetensbevis­en efter det att giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som förlängts genom omnibus­förordningen började löpa ut den 1 september 2020.

Ikraftträdandet av det nu aktuella förslaget bör inte innebära att yrkeskompetens­bevis vars giltighet löpte ut den 1 september 2020 nu måste förnyas. Kristdemokraterna anser därför att undantaget från kravet på yrkeskompetensbevis för att få framföra ett fordon med gods- eller persontransporter därför bör omfatta den som haft ett yrkes­kompetensbevis vars giltighetstid löpt ut under perioden den 1 september 2020 till den 31 januari 2021.

Kristdemokraterna vill också förlänga giltighetstiden till tolv månader i stället för de sex månader regeringen föreslår.

Den förlängda giltighetstiden för yrkeskompetensbevisen innebär att ett stort antal förare ställs i behov av att via utbildningsanordnare genomgå utbildningar. Detta inne­bär en kraftig kapacitetsbelastning för utbildningsanordnarna med brist på utbildnings­platser. För att främja bearbetningen av den utbildningsskuld som uppstår under den förlängda giltighetstiden föreslår Kristdemokraterna att utbildningarnas moment ges förutsättningar att genomföras digitalt.

Magnus Jacobsson (KD)

Larry Söder (KD)

Camilla Brodin (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Hänvisad: 2021-01-12 Bordlagd: 2021-01-12 Inlämnad: 2021-01-12 Granskad: 2021-01-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)