med anledning av prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Motion 2020/21:3804 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de föreslagna ändringarna av lagen om yrkesförarkompetens ska träda i kraft den 1 februari 2021 och upphöra att gälla den 31 december 2021 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagen om yrkesförarkompetens innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför transporter med vissa motorfordon samt bestämmelser om utbildning för att få sådan kompetens. Fortbildningen för att få behålla sitt yrkesförarkompetensbevis har inte fungerat fullt ut på grund av spridningen av covid-19 och yrkesförare riskerar att förlora sina bevis till följd av pandemin, samtidigt som upprätthållandet av transporter är grundläggande.

Propositionen föreslår ändringar av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Genom ändringarna införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen.

Ett sådant bemyndigande har även funnits under 2020. Den 7 maj 2020 beslutade regeringen propositionen Förlängd giltighet för yrkeskompetensbevis (prop. 2019/20:165). De föreslagna ändringarna innebar att det i lagen om yrkesförarkompetens infördes bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighets­tid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juni 2020 och upphörde att gälla den 1 december 2020.

Pandemin har snarare tilltagit i styrka än avtagit, och regeringen har väntat med att förlänga den tillfälliga lagstiftningen alternativt införa en ny eftersom man förgäves förväntat sig att EU ska agera. Det betyder att det nu finns yrkesförare som inte har kunnat genomföra de utbildningar som krävs och därmed inte har kunnat utöva sitt yrke. Det är ett glapp som inte var nödvändigt och hade kunnat förhindras.

Förhoppningsvis kommer den svenska befolkningen att vara vaccinerad mot covid-19 till sommaren 2021 och restriktionerna för hur många som får vistas i samma lokal inte längre gälla. Det är då sannolikt att det finns en utbildningsskuld gällande yrkes­kompetensbevisen, dvs. att alla som ska inte har hunnit göra sina utbildningar fram till den 1 augusti 2021, då regeringen föreslår att den tillfälliga lagstiftningen ska upphöra att gälla, och att vi då återigen riskerar att placera yrkesförare i en situation där de inte kan förlänga sina bevis men heller inte genomföra sina utbildningar i tid. Vänsterpartiet vill undvika en sådan situation och ge både förare och företag mer tid och utrymme för att komma ikapp med utbildningarna genom att ge regeringen möjligheter att om så krävs fortsätta att förlänga förarbevis även efter den 31 juli 2021.

Vänsterpartiet välkomnar förslagen i propositionen och tycker att dessa i stort är välavvägda och bra. Vi ställer oss bakom ändringarna i lagstiftningen, men anser att de tillfälliga ändringarna i lagen om yrkesförarkompetens gällande förlängning av yrkes­förarkompetensbevis ska upphöra att gälla först den 31 december 2021.

De föreslagna ändringarna av lagen om yrkesförarkompetens ska träda i kraft den 1februari 2021 och upphöra att gälla den 31 december 2021. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Jens Holm (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Yasmine Posio (V)

Elin Segerlind (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Thunander (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Bordlagd: 2021-01-12 Hänvisad: 2021-01-12 Inlämnad: 2021-01-12 Granskad: 2021-01-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)