med anledning av prop. 2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Motion 2020/21:3859 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om att infrastrukturinvesteringar som uppfyller grundläggande krav på miljömässig hållbarhet ska stimuleras för tjänstepensionsföretag.

Motivering

I riksdagens tillkännagivande om solvensregleringen anges att regleringen alltid måste utgå från de långsiktiga investeringsperspektiv som kännetecknar den verksamhet som kommer att drivas av tjänstepensionsföretag.

Tjänstepensionsföretag har möjlighet att göra investeringar i långsiktiga tillgångs­slag som infrastruktur. Regeringen föreslår att kapitalkravet för marknadsrisk ska inne­fatta en undergrupp för godkända infrastrukturinvesteringar och att dessa investeringar därmed ska få ett lägre kapitalkrav. För att en infrastrukturinvestering ska vara godkänd och därmed få ett lägre kapitalkrav så krävs det att investeringen är miljömässigt håll­bar. Regeringens syfte med förslaget är att stärka incitamenten för aktierelaterade inve­steringar i infrastruktur, men de infrastrukturinvesteringar som i praktiken omfattas blir enbart de investeringar som uppfyller kraven på miljömässig hållbarhet.

Sverigedemokraterna anser att syftet med kapitalkravsreglerna är att skydda försäk­ringstagarna och värna finansiell stabilitet, inte att i första hand befrämja politiskt upp­satta mål. Genom att tillföra kravet på miljömässig hållbarhet skapar regeringen en obalans mellan de verkliga riskerna som tjänstepensionsföretagen möter, då de inte speglar de kapitalkravsregler som överensstämmer med värderingsprinciperna för balans­räkningen. I dagsläget finns inte några studier som visar att gröna tillgångar regelmäs­sigt innebär en lägre finansiell risk. Dock pågår ett arbete på EU-nivå för att ta fram en taxonomi för vad som ska klassas som miljömässigt hållbar ekonomisk aktivitet. Sverigedemokraterna anser att man ska invänta denna internationella forskning innan man fattar beslut i frågan. Riksdagen bör därför avslå regeringens förslag i den del det avser att infrastrukturinvesteringar som uppfyller grundläggande krav på miljömässig hållbarhet ska stimuleras för tjänstepensionsföretag (8 kap. 3 och 3 a §§ förslaget till lag om ändring i lagen [2019:742] om tjänstepensionsföretag).

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-02-09 Bordlagd: 2021-02-11 Granskad: 2021-02-11 Hänvisad: 2021-02-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)