med anledning av prop. 2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Motion 2020/21:3860 av Ulla Andersson m.fl. (V)

av Ulla Andersson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att godkända infrastrukturinvesteringar ska definieras som infrastrukturinvesteringar som medför en begränsad investeringsrisk och som uppfyller grundläggande krav på miljömässig hållbarhet samt bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle med lägre utsläpp av växthusgaser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att höja kapitalkravet på fossila investeringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen några ändringar i regleringen för tjänstepensions­företag, för pensionsstiftelser och för utländska tjänstepensionsinstitut som driver verk­samhet i Sverige.

I fråga om tjänstepensionsföretags investeringar i infrastruktur innehåller proposi­tionen ett par förslag. Ett tjänstepensionsföretag kan investera i infrastruktur genom aktieinnehav eller genom att tjänstepensionsföretaget köper räntebärande tillgångar av en aktör som tillhandahåller infrastrukturen. Oavsett på vilket sätt investeringarna i infrastruktur görs så medför de att företaget tar på sig en investeringsrisk. I likhet med vad som gäller för andra investeringar ska riskerna fångas upp i kapitalkravet så att det säkerställs att företaget har en lämplig buffert. I lagen om tjänstepensionsföretag behand­las infrastrukturinvesteringar inte som en egen kategori. I stället beräknas kapitalkravet för de risker som investeringarna för med sig inom en eller flera av de uppräknade under­grupperna, t.ex. aktieprisrisk, ränteskillnadsrisk eller fastighetsprisrisk.

Investeringar i infrastruktur som tillhandahåller eller ger stöd åt någon viktig offent­lig tjänst omfattas av lägre kapitalkrav. Ett centralt kriterium för att en investering ska ges lägre kapitalkrav är att de kassaflöden som den genererar ska vara förutsägbara. Däremot finns det i dag inga miljömässiga kriterier för huruvida en investering kan omfattas av det lägre kapitalkravet.

Regeringen föreslår i propositionen att det kapitalkrav för marknadsrisk som ingår i det riskkänsliga kapitalkravet ska innefatta en undergrupp för den risk som hänför sig till godkända infrastrukturinvesteringar. Vidare föreslås det i propositionen att godkända infrastrukturinvesteringar ska definieras som infrastrukturinvesteringar som medför en begränsad investeringsrisk och som uppfyller grundläggande krav på miljömässig håll­barhet. I propositionen anges det också att samhällsintresset av att investeringarna kom­mer till stånd ska beaktas när kapitalkravet beräknas för undergruppen. Det senare ska läsas som att regeringen avser att sänka kapitalkravet för de investeringar som räknas som godkända infrastrukturinvesteringar. Regeringen anför vidare att den närmare ut­formningen av regleringen bör ske i föreskrifter på lägre nivå än lag.

Vänsterpartiet välkomnar tillägget att investeringarna ska uppfylla grundläggande krav på miljömässig hållbarhet för att få klassas som godkända infrastrukturinvester­ingar och därmed åtnjuta lägre kapitalkrav. Vi anser dock att den miljömässiga hållbar­hetsskrivningen bör skärpas. Godkända infrastrukturinvesteringar ska definieras som ”infrastrukturinvesteringar som medför en begränsad investeringsrisk och som uppfyller grundläggande krav på miljömässig hållbarhet samt bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle med lägre utsläpp av växthusgaser”. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

I propositionen föreslås, som nämnts ovan, att kapitalkravet för godkända infra­strukturinvesteringar ska sänkas. För att det samlade kapitalkravet på tjänstepensions­företagen inte ska bli för lågt och för att minska fossila investeringar bör regeringen se över möjligheterna att höja kapitalkravet på fossila investeringar. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Ulla Andersson (V)

Lorena Delgado Varas (V)

Ali Esbati (V)

Tony Haddou (V)

Birger Lahti (V)

Ciczie Weidby (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-02-10 Bordlagd: 2021-02-11 Granskad: 2021-02-11 Hänvisad: 2021-02-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)