med anledning av prop. 2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

Motion 2020/21:3861 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade krav för undanröjande av skyddstillsyn och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla övervakningsnämnder och överföra deras ansvar till Kriminalvården samt tillkännager detta för regeringen.

Krav för undanröjande av skyddstillsyn

Kravet för undanröjande av skyddstillsyn är enligt propositionen allvarliga överträdelser av de föreskrifter som meddelats. Detta bör ses i den kontext som skyddstillsyn utgör, de är dömda till ansvar för brott som begåtts, och skyddstillsyn i sig bör nyttjas restrik­tivt och de restriktioner som bestämts ska följas. Givet detta bör samtliga överträdelser, såvida de inte är ringa, ligga till grund för ett undanröjande av skyddstillsyn för att i stället påbörja ett fängelsestraff. Även återkommande ringa överträdelser bör ligga till grund för ett undanröjande.

Avveckling av övervakningsnämnder

Övervakningsnämnderna beslutar i dag om åtgärder för personer som misskött sig under sitt frivårdsstraff eller sin villkorliga frigivning. I propositionen föreslås flera revidering­ar av deras behörigheter gällande vilka beslut de ska tas. Detta bör anses rimligt, även om förändringarna inte är tillräckliga. Exemplifierande för detta är vad regeringen anför i propositionen gällande omhändertagande och hämtning. I sitt remissvar noterar Krimi­nalvården problematiken med övervakningsnämndens behörighet att fatta beslut och önskar en revidering, samtidigt som Övervakningsnämnden Sundsvall pekar på proble­matiken om endast rätten att ta vissa beslut överförs till Kriminalvården. Detta torde dels visa att det finns ett behov av att överföra kompetens till Kriminalvården samt att undvika problem med flera beslutande organ i dessa frågor. Det finns således skäl att vidare utreda huruvida övervakningsnämnderna som helhet ska avvecklas och samtliga beslut i stället ska tas av Kriminalvården eller, om så är lämpligt i enskilda frågor, annan myndighet.

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Bo Broman (SD)

Ebba Hermansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-02-10 Bordlagd: 2021-02-12 Granskad: 2021-02-12 Hänvisad: 2021-02-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)