med anledning av prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

Motion 2021/22:4267 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska pröva mandatet för sitt militära bidrag till Mali om demokratiska val inte hålls och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige med snabbhet ska lämna Task Force Takuba om maliska regeringen kontrakterar Wagnergruppen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land som bygger säkerhet tillsammans med andra. Att Sverige deltar i internationella insatser för att bygga säkerhet och bidra till internationell fred och stabilitet är en viktig grundbult i svensk utrikespolitik. Stabilitet och säkerhet är i sig en förutsättning för utveckling och förbättrade livschanser för människorna i Mali. Det är fortsatt Centerpartiets uppfattning att Sverige ska kunna delta i internationella insatser trots att försvaret nu återetableras nationellt. I grunden är det bra också för vår nation­ella försvarsförmåga att delta i skarpa insatser utomlands.

Behoven i Mali är omfattande och Sverige har länge bidragit till det internationella samfundets militära insatser i landet. Sedan 2019 deltar Sverige i franskledda Task Force Takuba, på inbjudan av Mali, vilket utgör det folkrättsliga mandatet. Insatsen rör sig också i Niger, på inbjudan av Niger. Regeringen beskriver i propositionen hur Task Force Takuba har till uppgift att bistå Malis säkerhetsstyrkor med att bekämpa väpnade terroristgrupper på Malis territorium. Sverige planerar för att ställa högst 250 personer till förfogande för att delta i insatsen Task Force Takuba till och med den 31 december 2022. Planen är att styrkan ska vara fullt operativ fram till mitten av februari 2022 för att sedan successivt påbörja en hemtagning av personal och materiel. Under resten av året ska Sverige delta med stabspersonal, och under senare delen av året också med en enhet med avancerad sjukvårdsförmåga. Det svenska biståndet till Mali och hela Sahel­regionen är omfattande, och det svenska bidraget till Task Force Takuba ska ses i en helhet att bidra till ökad säkerhet och hållbar utveckling.

Samtidigt har förutsättningarna för de militära insatserna ändrats i och med de militärkupper som varit i landet, den senaste i maj i år. I juni svors översten, kupp­ledaren och tidigare vice presidenten Goïta in som övergångspresident. Goïta som själv var en av kuppmakarna.

Trots militärkupperna ska enligt övergångsreglerna val hållas i februari 2022. Samtidigt finns uppgifter om att all planering för att kunna genomföra valet enligt plan ligger nere, vilket gör att chanserna för att de ska genomföras minskar för var dag. Om så sker menar vi att Sverige behöver tänka om kring vårt bidrag till de militära in­satserna i landet, inklusive deltagande i Task Force Takuba. Vi får inte riskera att hamna i en situation att vi med militär makt kan komma att stödja militärkuppmakarna, i stället för att stödja en folkvald regering och människorna i Mali. 

Vi hör nu också att den maliska övergångsregeringen, med kuppledaren Goïta som övergångspresident, har planer på att bjuda in ryska legosoldater från ökända Wagner­gruppen, ett privat företag, för att upprätthålla säkerheten i landet. I det fall det kommer att ske menar vi att Sverige måste lämna Mali med snabbhet. Det är en röd linje för oss som passeras om Mali också anlitar Wagnergruppen för att upprätthålla säkerheten. Regeringen är, menar vi, inte tillräckligt tydlig i propositionen om att detta är en röd linje för Sverige. Det räcker inte att konstatera att det skulle få konsekvenser för det internationella samfundets militära insatser i Mali, utan att vara mer specifik över hur man själv ser på svenskt deltagande.

Erfarenheterna från Afghanistan har visat att Sverige behöver ha en tydlig exit­strategi men också en bättre omställningsförmåga om situationen inte utvecklas som tänkt. Detsamma gäller i allra högsta grad också Mali. Sverige bör ha tydliga röda linjer och kunna ta hem sitt bidrag snabbare än planerat om linjerna överträds.

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Magnus Ek (C)

Linda Modig (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-03 Granskad: 2021-11-05 Bordlagd: 2021-11-09 Hänvisad: 2021-11-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)