med anledning av prop. 2021/22:123 Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Motion 2021/22:4432 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om risken för dubbelarbete när både Arbetsförmedlingen och kommunerna ska kartlägga och validera, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuners olika förutsättningar för en korrekt validering påverkar likvärdigheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Moderaterna anser att det finns behov av mer och bättre validering av människors arbetsförmåga och kompetens. Validering är tätt sammankopplat med arbetslinjen kartläggning av arbetsförmåga är grundläggande för en arbetssökandes chanser att få ett arbete. En arbetssökande kan i dag bli kartlagd och få sin arbetsförmåga bedömd av flera olika aktörer i olika skeden. Staten behöver ta ett ansvar för att en samordnad be­dömning av arbetsförmåga, kompetenskartläggning och validering genomförs. Den kan med fördel göras med de företag som utvecklat expertis för just kartläggning. Vi ser inte att regeringens förslag i propositionen kommer att leda till en väl samordnad process. Regeringens förslag att ta fram föreskrifter om hur validering ska ske när det fortfarande är olika aktörer som ska utföra den kommer fortsatt att riskera att bli ineffektivt och rättsosäkert med olika bedömningar. Vi menar att det därför vore önskvärt att regering­en konkretiserar hur samverkan mellan kommunerna och andra aktörer, såsom Arbets­förmedlingen och Universitets- och högskolerådet, ska kunna fungera.

Landets kommuner är olika stora och har olika mycket resurser. Som flera remiss­instanser påpekat blir det därmed svårt att garantera en likvärdig nivå på kartläggningen och valideringen. Kommunerna behöver exempelvis initialt stöd i arbetet med validering för att se till att de modeller för kartläggning som tas fram är relevanta, träffsäkra och likvärdiga över landet. Moderaterna saknar konkreta förslag i propositionen om hur arbetet med att kvalitetssäkra kartläggningarna ska garanteras eller hur rutiner för vali­dering ska utformas. Utan av branschen kvalitetssäkrade kartläggningar som kan identi­fiera vilka kompletterande insatser som behövs för en individs anställningsbarhet kommer insatserna inte att få någon effekt för den enskilde.

 

 

Lars Hjälmered (M)

Josefin Malmqvist (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Noria Manouchi (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-09 Granskad: 2022-03-10 Bordlagd: 2022-03-14 Hänvisad: 2022-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)