med anledning av prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd

Motion 2021/22:4477 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår propositionen.

Motivering

Fri konkurrens är en förutsättning för ett välfungerande näringsliv där samtliga aktörer på en marknad, både köpare och säljare, arbetar under lika villkor. Fri konkurrens är även en av fem grundprinciper inom lagen om offentlig upphandling. Offentlig upp­handling regleras både i svensk lag och i EU-rätten eftersom det är viktigt att offentliga inköp konkurrensutsätts och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Regeringens proposition innebär en snedvridning av konkurrensen inom välfärden och vill kraftigt begränsa möjligheten för organisationer att delta i en upphandling. För­slaget från regeringen är omfattande de menar att upphandlande myndigheter själva ska ges möjlighet att välja organisationer och därefter reservera rätten för dessa att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster beroende på typ av organisation. Är det en organisation som är idéburen, dvs. organisationer som ska främja ett värde eller en idé, snarare än att effektivisera verksamheten, har upphandlande myndigheter möjlighet att begränsa vem som får behörighet att delta i upphandlingar.

Att särreglera och reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster beroende på vad som definierar en idéburen organisation är inte bara oförenligt med be­fintliga konkurrensregler och konkurrensneutraliteten, oförenligt med EU-rättens upp­handlingsdirektiv, icke-diskriminering och likabehandling utan står även i strid med svensk praxis som vill värna om valfriheten.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar köp som görs av offentliga organi­sationer och vissa andra organisationer som finansieras via offentliga medel. Offentliga medel ska aldrig behandlas slentrianmässigt även om regeringen nu gör sitt yttersta för att runda befintliga regelverk. Att låta icke vinstdrivande organisationer med in specifik idé eller annat syfte gå före principen att leverera högst kvalitet, till bästa pris, är ett sätt för regeringen att försöka snedvrida frågan om vinster i välfärden. Vi är oroade över att regeringen försöker hitta kryphål i lagen för att själva, som i detta fall, begränsa vinster i välfärden genom att reservera vissa idéburna organisationer rätten att delta i upphand­lingar av vissa välfärdstjänster.

Flera tunga remissinstanser som Konkurrensverket, Kommerskollegium och Svenskt Näringsliv ifrågasätter om förslaget är förenligt med EU-rätten och är emot propositio­nen i sin helhet. Arbetsförmedlingen gör gällande att möjligheten att reservera kontrakt till icke vinstsyftande aktörer är reglerad i Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling, upphandlingsdirektivet, och det talar starkt mot att kontrakt kan reserveras på andra grunder.

Sverige har ett av världens största skattetryck och våra offentliga medel måste för­valtas på bästa sätt för att samhällskontraktet ska vara intakt. Regeringen, oavsett färg, ska värna om skattebetalarnas intressen och LOU ska inte användas i syfte för att främja särskilda politiska intressen såsom vinster i välfärden. I enlighet med kritiken från flera remissinstanser bör således denna proposition avslås.

 

 

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

David Perez (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-29 Granskad: 2022-04-04 Bordlagd: 2022-04-05 Hänvisad: 2022-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)