med anledning av prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd

Motion 2021/22:4501 av Martin Ådahl (C)

av Martin Ådahl (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2021/22:135 om idéburen välfärd.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag åt regeringen att återkomma med förslag på hur det offentliga kan stärka idéburna aktörers möjlighet att delta i offentliga upphandlingar av välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag åt regeringen att återkomma med förslag på hur användandet av idéburna offentliga partnerskap (IOP) kan stärkas och underlättas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens proposition 2021/22:135 föreslår att upphandlande myndigheter ska ges möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer. Syftet är att öka möjligheterna för idéburna organisationer att tillhandahålla offentligt finansierade välfärdstjänster.

Centerpartiet instämmer i vikten av att möjliggöra för idéburna organisationer att i högre utsträckning verka i den offentligt finansierade välfärdssektorn. Idéburna organi­sationer besitter viktig kompetens och unika synsätt och har en stark förmåga att möta människan och hennes behov på ett personligt sätt, vilket skapar mervärde för både brukare och samhälle. Idéburna organisationer har också nätverk i samhället som i många fall kan bidra med att finna nya sätt att stärka välfärden. Genom att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att kunna tillhandahålla offentligt finansierade välfärdstjänster diversifieras välfärdssektorn, med ökad kvalitet som resultat.

Förbättrade förutsättningar för idéburna organisationer att delta i upphandlingar av välfärdstjänster får dock inte ske på ett sådant sätt att det omöjliggör för andra aktörer i välfärdssektorn att delta. Det övergripande syftet med en reformering av upphandlingen av välfärdstjänster bör vara att säkerställa och stärka kvalitet, mångfald och valfrihet. Detta sker inte genom att gå vidare med möjligheten för offentliga aktörer att utifrån organisationsform begränsa enskilda aktörers deltagande.

Samarbetet mellan civilsamhället och det offentliga är viktigt och offentliga aktörer bör uppmuntras att utnyttja den möjlighet som redan i dag finns att inkludera idéburna organisationer i offentliga upphandlingar samt att initiera idéburna offentliga partner­skap (IOP) där det är möjligt. Här hade vi önskat att propositionen innehållit ett utveck­lande resonemang och förslag kring hur användandet av IOP kan stärkas och under­lättas. Mer kan göras för att öka andelen idéburna organisationer bland de aktörer som tillhandahåller välfärdstjänster. Att exkludera aktörer utifrån organisationsform är emellertid fel väg att gå. För att uppnå en högre andel idéburna aktörer i välfärdstjänster bör en annan väg väljas än generellt exkluderande av privata aktörer, där fokus i stället är på att förstärka de idéburna aktörernas möjlighet att delta i upphandlingar.

Propositionen föreslår även upprättandet av ett särskilt register där idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet frivilligt ska kunna registrera sig. Centerpartiet ställer sig frågande till syftet med registrets upprättande. Om det i praktiken syftar till att avgränsa vilka som innefattas inom idéburen sektor är detta problematiskt. Om så inte är fallet är frågan vad som är syftet med registret. Det föreslagna systemet riskerar därmed att leda till ökad administrations­börda och bidra till exkludering, vilket vi ser kan komma att överskugga eventuella positiva effekter av registrets upprättande. Vidare anser vi inte att den statistik­insamlande funktionen är tillräckligt omfattande eller tydligt definierad, vilket innebär en ytterligare försvagning av registrets positiva syften. I stället förordar vi att statistik­insamlande myndigheter, såsom SCB, ges ett tydligt uppdrag att samla in och sammanställa statistik om idéburen sektor.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetet med att underlätta för idéburna organisationer att verka inom, och samverka med, det offentliga är viktigt men att regeringens förslag i propositionen inte är rätt väg att gå.

Mot denna bakgrund yrkar Centerpartiet avslag på regeringens proposition 2021/22:135 Idéburen välfärd. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur det offentliga kan stärka idéburna aktörers möjlighet att delta i offentliga upphandlingar av välfärdstjänster samt hur användandet av IOP kan stärkas och underlättas.

 

 

Martin Ådahl (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-30 Granskad: 2022-04-04 Bordlagd: 2022-04-05 Hänvisad: 2022-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)