med anledning av prop. 2021/22:137 Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Motion 2021/22:4435 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt lämplig myndighet att genomföra en omfattande kommunikationsinsats för att informera om vikten av att vaccinera sig, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Inledning

Sjukdomen covid-19 utgör en hälsokris för Sverige och resten av världen. Behovet av vaccination är ännu stort för att vi som samhälle ska undvika en omfattande smittsprid­ning med allvarlig sjukdom, död och svår belastning på sjukvården som följd. Värnan­det om befolkningens liv och hälsa rör vid det offentliga samhällets själva kärna. Det är av stor vikt att regeringen och dess myndigheter kan verka för detta mål. Samtidigt innebär smittspridningen en prövning för vårt demokratiska samhälle. Vänsterpartiet värnar de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna. Fri- och rättigheter såsom mötes, demonstrations- och religionsfriheten är inte förhandlingsbara. Vänsterpartiet fram­härdar i principen om dessa fri- och rättigheters okränkbarhet och absoluta ställning i svensk författning. Det är när vårt samhälle prövas som våra demokratiska principer måste bestå tidens utmaningar, även under en pågående pandemi. Rätten att anordna möten, att demonstrera och att utöva sin religion måste värnas. Den tillfälliga covid-19-lagen kan inte under några omständigheter användas som grund för mer allmän lagstift­ning om extraordinära befogenheter och begränsningar vid kriser i fredstid. Med anled­ning av det, tillsammans med att läget nu bedöms som tillräckligt stabilt för att fortsätta avvecklingen av smittskyddsåtgärderna, är det skäligt att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphävs och slutar att gälla vid utgången av mars 2022.

Accelerera vaccinationsprogrammet

Det viktigaste verktyget mot pandemins framfart och samhällets starkaste värn mot svår sjukdom och död orsakad av covid-19 är vaccinet. Det svenska vaccinationsprogrammet är brett tillgängligt, kostnadsfritt och vida anförtrott i befolkningen. För att ändå öka vac­cinationsgraden och för att tillse att helt nödvändiga påfyllnadsdoser når befolkningen i snabb takt krävs en förnyad acceleration i vaccinationsprogrammet mot covid-19. Vänsterpartiet anser att regeringen har en mer central roll att spela i vaccinations­programmets genomförande än vad som hittills varit fallet.

Regeringen föreslår att covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller som en samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att krav på anmälan av sjukdomen, skyldigheten för den som misstänker att hon eller han bär på sjukdomen att kontakta läkare och kraven på smittspårning inte längre automatiskt är tillämpliga. Samtidigt är smittspridningen av covid-19 och specifikt av omikronvarianten fortfarande omfattande och sjukligheten i samhället hög. Därför behövs utökade satsningar inom det svenska vaccinationsprogrammet. En hög vaccinationstäckning i befolkningen utgör ett gott skydd mot allvarligt insjuknande i covid-19 hos de allra flesta. Det är även väsentligt att information om vikten av att vaccinera sig når ut till samtliga delar av samhället för att främja en jämlik folkhälsa. I en pandemi är kravet på information och kommunikation stort. Mängden information till människor blir allt större liksom vilseledande påståen­den från grupper och även stater.

I samband med att den tillfälliga covid-19-lagen upphävs bör regeringen intensifiera kommunikationen kring pandemibekämpningen och vikten av att vaccinera sig. Reger­ingen bör uppdra åt lämplig myndighet att genomföra en omfattande kommunikations­insats för att informera om vikten av att vaccinera sig. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Karin Rågsjö (V)

Ida Gabrielsson (V)

Christina Höj Larsen (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Daniel Riazat (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-03-10 Granskad: 2022-03-11 Hänvisad: 2022-03-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)