med anledning av prop. 2021/22:158 Ett mer likvärdigt skolval

Motion 2021/22:4608 av Annika Hirvonen (MP)

av Annika Hirvonen (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag om gemensamt skolvalssystem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att regeringen nu lägger fram förslag som kan motverka skolvalets segre­gerande effekter.

Samtidigt avstår regeringen från att lägga fram en helt central del av likvärdighets­utredningens förslag gällande skolvalet, nämligen ett gemensamt skolvalssystem. Ett gemensamt skolvalssystem där alla skolor finns i samma system skulle underlätta för alla föräldrar att göra ett aktivt skolval. I stället för att separat behöva anmäla intresse till flera olika kommunala och/eller fristående skolhuvudmän skulle alla skolor finnas i samma system. På det sättet skulle huvudmännens planering inför läsårsstart underlättas då samma elev inte skulle kunna uppta mer än en plats vid något givet tillfälle. Det skulle dessutom undanröja möjligheterna att fuska med urval och antagning då allt skulle hanteras i ett transparent system som omfattas av offentlighetsprincipen.

Vi i Miljöpartiet tycker att det är angeläget att snarast få på plats ett gemensamt skolvalssystem. Det skulle underlätta för alla föräldrar att delta i det fria skolvalet på lika villkor.

 

 

Annika Hirvonen (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Granskad: 2022-04-07 Bordlagd: 2022-04-08 Hänvisad: 2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)