med anledning av prop. 2021/22:163 Bättre villkor för kommersiell radio

Motion 2021/22:4590 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag i fråga om punkt 7.1 avskaffande av möjligheten att återkalla sändningstillstånd vid överträdelse av annonsregler.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vissa frekvensområden bör ges militär prioritet och tillkännager detta för regeringen.

Möjligheten att återkalla sändningstillstånd bör behållas

Det övergripande målet med regeringens lagförslag är svårt att invända emot. Tradi­tionella medier är starkt konkurrensutsatta, framför allt till följd av den teknologiska utvecklingen. Vissa delar av lagförslaget är däremot mindre väl avvägda. Avskaffandet av möjligheten att återkalla sändningstillstånd vid överträdelse av annonsregler är en sådan del.

En liberalisering av reglerna för tv och radio (liksom sökbar text-tv) är inte uppenbart önskvärd: det finns inget samhällsintresse i att förenkla för mer påträngande former av reklam, särskilt inte för varor som alkohol, tobak eller läkemedel. Det kan emellertid finnas ett samhällsintresse i att ha möjligheten att dra in sändningstillstånd som en sista utväg; i en möjlig situation där vissa större medieaktörer ser sanktions­avgifter som ett pris värt att betala för att fortsätta få inkomster genom att bryta mot annonsreglerna behöver staten andra verktyg än sanktionsavgifter. Sverigedemokraterna instämmer således med Statens medieråd och Uppsala universitet i deras remissvar och menar att möjligheten att återkalla sändningstillstånd bör behållas.

Militär prioritet för vissa frekvensområden

I ljuset av säkerhetsläget i Sveriges närområde bör Försvarsmaktens remissvar särskilt beaktas. Där påpekas ett värde i att ge militär prioritet till vissa frekvensområden. Re­geringens svar på detta, att ”Försvarsmaktens behov av att använda frekvensutrymmet bör kunna tillgodoses, även med en fortsatt utbyggnad av digitala radiosändningar”, är inte tillfredsställande eller ens särskilt klargörande, detta oaktat att man vid behov säger sig vara beredd att återkomma i frågan. Riksdagen bör därför ge regeringen till känna att ett visst frekvensområde (förslagsvis 230–240 MHz) ska ges militär prioritet i enlighet med Försvarsmaktens önskan i dess remissvar.

 

 

Matheus Enholm (SD)

Bo Broman (SD)

Per Söderlund (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

Lars Andersson (SD)

Mikael Strandman (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Andersson i Linghem (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Granskad: 2022-04-07 Bordlagd: 2022-04-08 Hänvisad: 2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)