med anledning av prop. 2021/22:163 Bättre villkor för kommersiell radio

Motion 2021/22:4610 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de analoga sändningstillstånden snarast bör förlängas till 2030, med möjlighet för nya aktörer att komma in under tillståndsperioden, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi moderater instämmer i stora delar av regeringens förslag om bättre villkor för kommersiell radio. Såväl de nya annonsreglerna som synkroniserade tillståndsperioder för analog och digital radio är viktiga delar för att värna den kommersiella radions villkor.

Redan i dag sker stora investeringar för att garantera radiosändningar och inte minst en framtida större bredd i radioutbudet genom satsningarna på dab plus-nätet för digitala radiosändningar. Det är viktigt för att garantera en mångfald i etern och för den kom­mersiella radions framtida fortsatta överlevnad och utveckling, en bransch som har drabbats hårt av pandemin. Även om utbyggnaden nu sker med stora investeringar från de privata radioaktörerna ligger Sverige långt efter sina grannländer och övriga Europa.

För att garantera den kommersiella radions överlevnad och trygga de investeringar som har gjorts och görs i det digitala radionätet behövs långsiktiga villkor. Därför bör tillståndsperioden för analog radio förlängas till 2030. Om aktörer som redan har inve­sterat mångmiljonbelopp i dab plus och framåt står inför fortsatta stora investeringar riskerar att bli av med tillstånden för analoga radiosändningar kan det betyda stora svårigheter för den kommersiella radions överlevnad.

Utan den kommersiella radion riskerar Sverige att få ett utbud i etern enbart eller till största del bestående av Sverige Radio, vilket skulle kasta tillbaka utbudet 30 år i tiden, detta samtidigt som lyssnandet riskerar att till stor del flyttas över till de digitala medie­jättarna utan skattehemvist i Sverige. Därför menar vi att sändningstillstånden för befintliga aktörer snarast bör förlängas till 2030 med möjlighet för nya aktörer att komma in under tillståndsperioden, detta utan att en ny auktion genomförs för befintliga analoga sändningstillstånd. Detta förslag skulle medföra att nya aktörer skulle kunna delta i tillståndsprocessen för digitala radiosändningar 2026. Regeringen bör snarast återkomma med förslag för att förlänga de analoga sändningstillstånden till 2030.

 

 

Kristina Axén Olin (M)

Annicka Engblom (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

John E Weinerhall (M)

Magnus Stuart (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Granskad: 2022-04-07 Bordlagd: 2022-04-08 Hänvisad: 2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)