med anledning av prop. 2021/22:165 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

Motion 2021/22:4625 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa gränsbeloppet till 60 000 euro och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska näringslivet inom det yrkesmässiga jordbruks- och skogsbruket är hårt pressat på grund av pandemin, höga drivmedelspriser och invasionen i Ukraina med den stigande inflationen som en följd. Både på svensk och europeisk nivå är det viktigt att man stöder denna bransch i dessa tider. Det har länge efterfrågats mindre regel­krångel inom näringslivet, och mer fokus bör ligga på att låta företagare bedriva sin näringsverksamhet snarare än belasta dem med ytterligare regelkrångel.

För Sverigedemokraterna är det viktigt att ge näringslivet de bästa förutsättningar att kunna bedriva sina verksamheter och man ska varsamt väga regelkrångel mot den nytta det faktiskt medför. Det är angeläget att företag får verka på en marknad fri från onödiga detaljregleringar.

Vissa fall av skattenedsättningar inom energibeskattningen utgör statligt stöd enligt EU-rätten. En förutsättning för att stöd av det här slaget ska få förekomma är att vissa uppgifter lämnas till kommissionen för offentliggörande.

I regeringens lagförslag vill man anpassa sig efter de nya kraven, vilket även vi menar är rimligt. Förordningen föreskriver att en rapporteringsskyldighet för stöd­mottagaren ska ske om ett gränsvärde om 60 000 euro tillfaller stödmottagaren i stöd.

Regeringen vill i denna proposition, till skillnad från EU:s förordning om en gräns på 60 000 euro, sänka gränsen för svenska jord- och skogsbrukare till 15 000 euro, vilket innebär att fler kommer att omfattas av detta regelkrångel, då regeringen går långt under vad förordningen föreskriver. Denna sänkning motiveras inte tillräckligt från regeringens sida och vi anser att en så stor sänkning i förhållande till EU:s föreskrivna förordning blir såväl onödig som ineffektiv.

Av den anledningen anser vi att propositionen ska omformuleras så att gränsvärdet är i enlighet med EU:s förordning på 60 000 euro för att inte missgynna svenskt jord­bruk och skogsbruk och för att färre företag inom näringarna kommer att drabbas av en ökad regelbörda och kostnader för administration.

 

 

Eric Westroth (SD)

David Lång (SD)

Johnny Skalin (SD)

Anne Oskarsson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-07 Granskad: 2022-04-08 Bordlagd: 2022-04-13 Hänvisad: 2022-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)